ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ และการเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ

อังคาร ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2562


ขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

นังสือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ รง 0403/ว08768 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562  เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ รอบการประเมินที่ 2/2562 
     

    - แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานลูกจ้างประจำ 
    
- แบบรายงานผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ  เอกสารที่จะต้องส่งให้กรมฯ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 มีดังนี้

       ทั้งนี้ ให้แต่ละหน่วยงานส่งเอกสารประกอบการพิจารณาตามแบบที่กำหนดข้างต้นให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
เป็นไฟล์ PDF ไปที่ระบบ e-PAS
กลั่นกรองผล  
การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
     - หนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว90 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
    
       บัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ปรับตามหนังสือ กระทรวงการคลังที่ กค 0420/ว27 


เข้าชม : 1414กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400