ประวัติวิทยากร
Share


**ประวัติวิทยากร**

(โดย ฝ่ายพัฒนาข้าราชการ กองการเจ้าหน้าที่)


1. การบริหารจัดการ เชิงกลยุทธ์, การบริหารการเปลี่ยนแปลง, ภาวะผู้นำ


 

2. บุคลิกภาพ, การสื่อสาร, การพัฒนาทีมงาน, จิตวิทยา


 3. คุณธรรม จริยธรรม, เศรษฐกิจพอเพียง


4. การเงิน การคลัง การกำกับดูแลและการตรวจสอบ

4.5   อ.บุษรา อิศรางกูร ณ อยุธยา
            4.6    อ.เบญจวรรณ  พลชัย
            4.7    นางสาววลัยรัตน์  ศรีเชียงพิมพ์
            4.8    นางสาวรัชนีวรรณ  แสงสาคร
            4.9    นางสาวสายพิณ  พงศ์มั่นจิต
            4.10   นางสาวธัชดา  จิตมหาวงศ์
            4.11   นางสาวจิราภา สงวนพงษ์
            4.12   นางสาวศิริกัญญา  รุนประโคน
            4.13   นางสุพิชฌาย์ อนันต์กิตติกุล
            4.14   นางสุทัศนี  สืบวงศ์แพทย์
            4.15   นางสาวเกษณี  ตรีรัตนถวัลย์
            4.16   นางสาวพัชรา  ลาภลือชัย

5. โลจิสติกส์


6. ภาษาอังกฤษ

           6.3   SherryMay
           6.5   Mr Thomas Yeo
           6.6   Mr Szeto Yee Jean
           6.7   Mr Oh Eng Kiong
           6.8   Mr Lee Fook Kee
           6.9   Dr Gary Willmott

 

           

 


ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2559
ฝ่ายพัฒนาข้าราชการ

เข้าชม : 26501


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400