แบบฟอร์มต่าง ๆ


แบบฟอร์มการปรับระดับชั้นครูฝึกฝีมือแรงงาน พนักงานพิมพ์ พนักงานทั่วไป คนสวน และพนักงานรักษาความปลอดภัย
แบบฟอร์มการลา
หนังสือรับรองเงินเดือน
หนังสือมอบอำนาจ (เครื่องราชฯ)
กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400