ข่าวประชาสัมพันธ์
ความคืบหน้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด

พุธ ที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ.2555


ความคืบหน้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดปีงบประมาณ พ.ศ.2556  ( ออกจากราชการ 1 ต.ค. 2555 )
Update:22/08/55Update:25/06/55

แนวทางการเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ
(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556

1. ให้หน่วยงานแจ้งผู้มีคุณสมบัติ ตามประกาศหลักเกณเกณฑ์ เงื่อนไข และแนวทางการเข้าร่วมมาตรการฯ
2. ให้ผู้มีความประสงค์เข้าร่วมมาตรฯ กรอกข้อมูลรายละเอียดในใบสมัคร แบบขอลาออกจาก
ราชการตามมาตรการฯ และแบบหนังสือรับรองการเข้า ร่วมมาตรการฯ พร้อมลงลายมือชื่อให้
ครบถ้วน พร้อมแจ้งที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้หลังออกจากราชการ
3. ให้ผู้ประสงค์เข้าร่วมมาตรการฯ
ยื่นแบบหนังสือขอลาออกจากราชการตามมาตรการฯ ได้ตั้งแต่
วันที่ 2-13 กรกฎาคม 2555
ในวันและเวลาราชการโดยยื่นต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นหลังจาก
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นให้ความเห็น และลงนามในแบบหนังสือขอลาออกแล้ว ให้ส่งสำเนาแบบ
ดังกล่าวให้กองการเจ้าหน้าที่โดยทันที ทางโทรสาร
0 2643 4989
 4. ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพิจารณาให้ความเห็นโดยเร็ว และต้องส่งหนังสือขอลาออก
จากราชการตามมาตรการฯ ถึงกองการเจ้าหน้าที่ภายใน 14 วัน นับแต่ที่บันทึกวันยื่นหนังสือ
 5. ผู้ที่สมัครเข้าร่วมมาตรการฯ แล้วภายหลังหากไม่ประสงค์เข้าร่วมมาตรการฯ ให้
ยื่นแบบ
หนังสือขอระงับการลาออกจากราชการ ภายใน วันที่ 23-27 กรกฎาคม 2555
ด้วยตนเอง
หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์)
 
Update:02/05/55

*** ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของ คปร. หากได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการได้ กรมฯจะประกาศหลักเกณฑ์และประชาสัมพันธ์โครงการฯ ช่วงเดือนมิถุนายน 2555 และเปิดรับสมัครในระหว่างวันที่ 2-13 กรกฎาคม 2555 (เฉพาะในวันทำการ) ตามที่ คปร.กำหนด ***

ทั้งนี้ ข้าราชการที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถ Download เอกสารรายละเอียดโครงการได้จาก Link ด้านล่าง


** กรอบระยะเวลาที่ คปร.กำหนด

** รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดปีงบประมาณ พ.ศ.2556
(ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2555)    NEW!!
 
รายละเอียดโครงการ 
 
   
  หนังสือ คปร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.2/8 ลงวันที่ 24 เมษายน 2555
เรื่อง มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการ
เกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ออกจากราชการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2555) 

Update:11/04/55

กองการเจ้าหน้าที่ ได้ประสานกับคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำหนดกำลังคนภาครัฐ(คปร.) ได้รับแจ้งว่า คณะรัฐมนตรี เห็นชอบตามมติของคณะกรรมการฯ (คปร.)  ให้มีโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2555 คาดว่าจะแจ้งเวียนให้ส่วนราชการทราบและเริ่มเปิดสมัครเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดประมาณเดือนพฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป

หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม กองการเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป

*** รายละเอียดมติ ครม. 10 เมษายน 2555 ***

เข้าชม : 27482กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400