การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
Share

---------------------------------------------------------------------------

Laughing  การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  Laughing

---------------------------------------------------------------------------

ข้อระเบียบต่างๆ

1.    หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ 1004/ว19 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2553 เรื่อง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.2553

2.    กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.2553

3.    ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ฉบับลงวันที่ 11 สิงหาคม 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

4.    คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ 380/2553 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

 

เอกสาร/แบบฟอร์มต่างๆ

1.    รูปแบบการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

2.    แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ทล.1)

3.    แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ สำหรับผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ทล.2)

4.    แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ สำหรับผู้บังคับบัญชา (ทล.3)

5.    แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ สำหรับคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ทล.4)

6.    แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ สำหรับประธานกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ทล.5)

7.    แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ กรณีขยายเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

------------------------------------------------------------------------------

เอกสารประกอบการบรรยาย 

เรื่อง การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่

------------------------------------------------------------------------------


เข้าชม : 14111


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400