ข้อมูลผู้บริหารหน่วยงาน
บุคคลดีเด่นที่ได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ
องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (KM)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และพระราชทานเพลิงศพ
มุมข้าราชการ
มุมลูกจ้างประจำ
มุมพนักงานราชการ
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400