บุคคลดีเด่นที่ได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ
Share

   บุคคลดีเด่นที่ได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ          ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของหน่วยงานในส่วนกลาง ประจำปี 2556  ไตรมาส 4

        ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการดีเด่น ปี 2556 

        ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของหน่วยงานในส่วนกลาง ประจำปี 2557 ไตรมาส 1 
        ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของหน่วยงานในส่วนกลาง ประจำปี 2557 ไตรมาส 2

        ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของหน่วยงานในส่วนกลาง ประจำปี 2558 ไตรมาส 3

        ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการดีเด่น ปี 2557 

        ภาพถ่ายการมอบโล่ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการดีเด่น ปี 2557 


        ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของหน่วยงานในส่วนกลาง ประจำปี 2557 ไตรมาส 3
        ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของหน่วยงานในส่วนกลาง ประจำปี 2557 ไตรมาส 4

        ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของหน่วยงานในส่วนกลาง ประจำปี 2558 ไตรมาส 1
        ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของหน่วยงานในส่วนกลาง ประจำปี 2558 ไตรมาส 2
   


เข้าชม : 20779


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400