ข่าวประชาสัมพันธ์
ส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ (นายประทีป ทรงลำยอง)

ศุกร์ ที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563


***     
หนังสือกองบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ รง 0403/ว 2397  ลงวันที่ 2 ตุลาคม  2563
เรื่อง การส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ (นายประทีป ทรงลำยอง)
เรียน ผอ.สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก ผอ.สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ผอ.ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผอ.กองบริหารการคลัง ผอ. กลุ่มกฎหมาย เลขานุการกรม
       เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524 
กองบริหารทรัพยากรบุคคลขอความร่วมมือทุกหน่วยงานจัดทำข้อมูลการส่งมอบงาน เเละส่งให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
ภายในวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เข้าชม : 706กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400