ประกาศ
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ

ศุกร์ ที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562


ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ                     ≥ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า).pdf
                     ≥ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ด้านโยธา).pdf


«เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันรายงานตัว


ให้ผู้สอบแข่งขันได้ตามตำแหน่งและลำดับที่ที่กำหนดไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง
ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562  เวลา 08.00 - 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดังนี้
1. ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ ลำดับที่ 1 - 15
2. ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ด้านอุตสาหการ/เครื่องกล) ลำดับที่ 1 - 2
3. ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า) ลำดับที่ 1
4. ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ (ด้านโยธา) ลำดับที่ 1 -2

เข้าชม : 2609กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400