หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
Share

ประกาศ อ.ก.พ. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงานเข้าชม : 5276


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400