ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2565

จันทร์ ที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.2565


หนังสือกองบริหารทรัพยากรบุคลล ด่วนที่สุด ที่ รง 0403/0143 ลงวันที่ 17 มกราคม 2565 เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2565
เพื่อให้การดำเนินการเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองบริหารทรัพยากรบุคคลจึงขอความร่วมมือ
1. โปรดตรวจสอบรายชื่อ ความถูกต้องของข้อมูล ส่งให้กองบริหารทรัพยากรบุคคลทาง e-Sarabun ภายในวันที่ 19 มกราคม 2565
2. หากคุณสมบัติตรงตามผู้ที่มีรายชื่อข้อที่ 1. แล้วเห็นว่าควรได้รับการเสนอขอพระราชทานในปี 2565 แต่ไม่มีรายชื่อดังกล่าวขอให้ประสานไปยังกลุ่มงานทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
หากตรวจสอบพบภายหลังว่าท่านขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กองบริหารทรัพยากรบุคคลจะชะลอการเสนอขอพระราชทานเครื่องฯ ในปีนี้

*หนังสือ ด่วนที่ 0403/0142 รื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2565
*แบบรับบรองคุณสมบัติ  กรุณาส่งกลับมายัง บค.

เข้าชม : 4295กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400