ข่าวประชาสัมพันธ์
ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ศุกร์ ที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564


กองบริหารทรัพยากรบุคคลขอเผยแพร่เอกสาร/แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (หน่วยงานส่วนกลาง : ตัวชี้วัดที่ 1.3 , หน่วยงานส่วนภูมิภาค : ตัวชี้วัดที่ 1.5) ดังนี้

  1. แบบรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันการรับสินบนและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ทุก 3 เดือนใน 1 ปีงบประมาณ (แบบ บค.01)

  2. แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (แบบ บค. 02)

  ***3. คู่มือการดำเนินการตัวชี้วัด***
 
  หากหน่วยงานในสังกัดมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่กลุ่มงานวินัยและจริยธรรม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2245 3579
หรือ สามารถสอบถามทาง line ( ID : phansa06102522 ) 

เข้าชม : 894กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400