ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแจ้งสำเนาบัญชีการแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงแรงงาน จำนวน 83 ราย

อังคาร ที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564กองบริหารทรัพยากรบุคคลขอแจ้งสำเนาคำสั่ง
การแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง 
สังกัดกระทรวงแรงงาน  รวมจำนวน 83  ราย 

โดยขอให้ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้ง (เลื่อน) ดำเนินการมอบหมายงานและไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
ที่ได้รับการแต่งตั้ง ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2564


ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่      1. หนังสือแจ้งเวียน


สำหรับหนังสือแจ้งมอบหมายงานจะดำเนินการจัดส่งให้ภายหลัง ผ่านทางระบบ e-sarabun ทั้งนี้ หน่วยงานใดที่มีความจำเป็นต้องใช้หนังสือฉบับจริง เพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถโทรมาแจ้งความประสงค์ได้ที่กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 02 – 2470305 (ติดต่อคุณนันธิดา /พันธ์นิชา)
เข้าชม : 1694กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400