ประกาศ
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงแรงงาน รวม 83 ตำแหน่ง

จันทร์ ที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564


รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน

 

           กองบริหารทรัพยากรบุคคลจึงขอให้ข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศฯ และมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ดำเนินการ ดังนี้ 
1. จัดทำแบบแสดงข้อมูลบุคคลฯ แบบข้อเสนอวิสัยทัศน์ฯและแบบแสดงผลงานสำคัญที่ประสบความสำเร็จฯ

 

                2. จัดส่งเอกสารตามข้อ พร้อมใบสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง จำนวน 7 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา 6 ชุด) และหนังสือนำส่งจากต้นสังกัดด้วยตนเองที่
กลุ่มงาน
สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล   ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564  เวลา 16.30 น. 

ดาวน์โหลดเอกสาร1. หนังสือแจ้งเวียน.
                                   ประกาศ-กกจ.
                                   ประกาศ-กพร.
                                   ประกาศ-กสร.
                                   ประกาศ-สปส.
       
        3. ใบสรุปใบสมัคร.

เข้าชม : 1576กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400