คำสั่ง
แจ้งสำเนาคำสั่งเกี่ยวกับการบริหารราชการของกระทรวงแรงงาน

อังคาร ที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564


                                   
                                คำสั่งเกี่ยวกับการบริหารราชการของกระทรวงแรงงาน

    ดาวน์โหลดเอกสาร 1. หนังสือแจ้งเวียน
                  2. คำสั่ง 891-2564 (แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มภารกิจและมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มภารกิจ)
             3. คำสั่ง 892-2564 (แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มภารกิจ)
          4. คำสั่ง 893-2564 (มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงแรงงานและการมอบหมายภารกิจ)


เข้าชม : 1394กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400