คำสั่ง
แจ้งคำสั่งกรมพัฒนาีฝมือแรงงาน

จันทร์ ที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564     ขอส่งสำเนาคำสั่งที่ 1185/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

     สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามไฟล์แนบ

เข้าชม : 1313กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400