ประกาศ
ประกาศราชกิจจานุเบกษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563

จันทร์ ที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564                       หนังสือกองบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ รง 0403/ว 1134 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ประกาศราชกิจจานุเบกษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2563
                       - ข้าราชการ
                       - ลูกจ้างประจำ
                       - พนักงานราชการ
                       - เหรียญจักรพรรดิมาลา

เข้าชม : 2647กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400