คำสั่ง
ขอแจ้งสำเนาคำสั่งกระทรวงแรงงาน

พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563เข้าชม : 1277กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400