ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุ ปี 2562

ศุกร์ ที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 หนังสือกองบริหารทรัพยากรบุคคลที่ รง 0403/ว2842 ลงวันที่ 16
สิงหาคม 2562 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีเพื่อ
ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุ ในสิ้น
ปีงบประมาณ
 พ.ศ. 2562 (เวียนหนังสือทาง e-saraban)
      

**เอกสารที่ต้องส่งให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 13 กันยายน 2562**

        ข้าราชการ

          1) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

             2) แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ

***สำหรับผลการประเมินของผู้อำนวยการหน่วยงานที่เกษียณอายุราชการ บค.จะจัดทำเอกสารการประเมิน เพื่อส่งให้ผอใดังกล่าวลงนามต่อไป

         ลูกจ้างประจำ

           1) แบบประเมินประสิทธภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
             2) บัญชีเสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำปี (แบบขอเลื่อน 0.5 ขั้น/2%)
             3) 
บัญชีเสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำปี (แบบขอเลื่อน 1.0 ขั้น/4% หรือ 1.5 ขั้น/6%)
             4) บัญชีไม่เสนอขอเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำปี ของลูกจ้างประจำ
             5) แบบสรุปสถิติวันของลูกจ้างประจำในรอบ 6 เดือน (วันที่ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2562)


 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารผลการปฏิบัติราชการ สำหรับรอบการประเมินที่ 2/2562
ข้าราชการ
4. หนังสือ ก.พ. ที่ นร. 1008.1/ว12 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2555 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์
เเละเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน


ลูกจ้างประจำ
1ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2544
2. ประกาศกรมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ลงวันที่ 18 มีนาคม 2554

3. หนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว90 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ ลูกจ้างประจำของส่วนราชกา
4. แนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและวิธีการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าลูกจ้างประจำกรมพัฒนาฝีมือแรงง

เข้าชม : 1073กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400