คำสั่ง
ขอแจ้งสำเนาคำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๓๐๓ / ๒๕๖๒

พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562ขอแจ้งสำเนาคำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ ๓๐๓ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

                                

เข้าชม : 975กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400