ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559

อังคาร ที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562


กองบริหารทรัพยากรบุคคลขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 ให้เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปทราบ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 5/2562 
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 และ ป
ระกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. 6/2562 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ตามไฟล์ที่แนบมาด้านล่างนี้เข้าชม : 354กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400