ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562

พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ.2562


ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบภาพยนต์โฆษณา หรือภาพยนต์สั้น อันเป็นการปลุกจิตสำนึกให้มีทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต หรือกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายชาติ และจะต้องมีเนื้อหาส่งเสริมแนวคิด "คนไทยตื่นรู้สู้โกง"
กองบริหารทรัพยากรบุคคลจึงขอประชาสัมพันธ์โครงการฯและเชิญชวนเจ้าหน้าที่ ที่มีความสนใจเข้าร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 ทั้งนี้ สามารถเรียกดูเอกสารประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่องการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 และแบบเสนอผลงานประกวดสื่อป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เข้าชม : 526กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400