เงินตกเบิกการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ 1 เมษายน 2553 และ 1 ตุลาคม 2553 ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะเบิกจ่ายได้เมื่อใด ?
Share

เนื่องจากสำนักงาน ก.พ. ได้จัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการในสังกัด ฝ่ายบริหารที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณงบบุคลากรขึ้นใหม่ ตามหนังสือสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว 14 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553 และกระทรวงการคลังได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำขึ้นใหม่ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0428/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2553 ประกอบกับกรมบัญชีกลางดำเนินการปรับปรุงระบบจ่ายตรงค่าจ้างประจำเพื่อรองรับการจัดระบบตำแหน่งและการปรับบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการตามที่ ก.พ. และกระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้น จึงทำให้ต้องตกเบิกเงินเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ 1 เมษายน 2553 และ 1 ตุลาคม 2553 ซึ่งขณะนี้กองการเจ้าหน้าที่และกองคลังดำเนินการนำเข้าข้อมูลในระบบจ่ายตรงเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในสิ้นเดือนเมษายน 2554
เข้าชม : 6395


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400