พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
Share

พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545

เข้าชม : 3509


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400