กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
Share

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

วิสัยทัศน์

กำลังแรงงานไทยมีทักษะได้มาตรฐานสากล (Workforce with world class competency)

พันธกิจ
1. จัดทำและพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
2. พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานและผู้ประกอบกิจการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ค่านิยมร่วม

1.มุ่งมั่นทำงานเป็นทีมเชิงรุก
2.ใฝ่เรียนรู้
3.มีจิตบริการ
4.สานสร้างเครือข่าย

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.กำหนด ทดสอบและสร้างระบบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล
2.สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน
3.เตรียมความพร้อมฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
4.เป็นศูนย์กลางข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีความทันสมัยและมีขีดความสามารถสูง
5.เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรให้เป็นผู้นำในการพัฒนาฝีมือแรงงาน

เข้าชม : 36255


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400