กระทรวงแรงงาน
Share

กระทรวงแรงงาน

วิสัยทัศน์

แรงงานมีผลิตภาพสูง มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
     
พันธกิจ

1.พัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรอบรู้
2.จัดเตรียมกำลังคนให้มีความพร้อมและพอเพียงต่อความต้องการทางเศรษฐกิจทุกภาคส่วน
3.เสริมสร้างให้แรงงานมีความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี
4.พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์

1.การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำลังคนเพียงพอทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
2.การเสริมสร้างความมั่นคงในการมีงานทำให้กับแรงงาน
3.การส่งเสริมความมั่นคงในการทำงานและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงาน
4.การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
5.การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงาน
6.การพัฒนาการบริหารจัดการของกระทรวงแรงงานให้มีความเป็นเลิศ
เข้าชม : 22688


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400