เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2560
Share

 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ทักษะการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 
 หัวข้อ บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในการประสานงาน เพื่อลดโอกาสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  ในการปฏิบัติงาน

 หัวข้อ หลักการและแนวคิดของการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ

 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 หัวข้อ การให้ความรู้ ความหมายประเภทรูปแบบ มูลเหตุปัญหา แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน


เข้าชม : 3592


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400