เกี่ยวกับหน่วยงาน
Share


ที่มา
             
          ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ 17 กำหนดให้จัดตั้ง กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ขึ้นในทุกส่วนราชการ โดยขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ มีหน้าที่คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมนี้ ซึ่งมีความอิสระ โดยมีข้าราชการดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นขึ้นไปเป็นหัวหน้ากลุ่ม
         
          แต่สำนักงาน ก.พ.ร. เห็นว่า "การจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม" ขึ้นในทุกส่วนราชการ เป็นการเพิ่มหน่วยงานใหม่ ซึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบราชการให้มีขนาดเล็กลง โดยเห็นควรให้ใช้ประโยชน์จาก "หน่วยงานการเจ้าหน้าที่" ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบครอบคลุมภารกิจงานการบริหารงานบุคคลในภาพรวมทั้งระบบอยู่แล้ว การจัดตั้งกลุ่มงานดังกล่าวอาจทำให้เกิดความต้องการทรัพยากรทางการบริหารเกินความจำเป็น นอกจากนี้ การกำหนดให้มีคณะกรรมการจริยธรรมประจำหน่วยงานนั้นก็มีความ   เพียงพอต่อการให้หลักประกันเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมอยู่แล้ว ดังนั้น สำนักงาน ก.พ.จึงควรเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่และมอบหมายภารกิจตามที่กำหนดไว้ในข้อ 17 แห่งประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน แทนการแยกส่วนเพื่อจัดตั้งกลุ่มงานใหม่ เพื่อประโยชน์ต่อการบูรณาการภารกิจงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและใช้ทรัพยากรทางการบริหารที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ สำนักงาน ก.พ.ร.เสนอ
         
          กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงได้ตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้น โดยให้ตั้งอยู่ในกองการเจ้าหน้าที่ และมอบหมาย นายกรีฑา สพโชค รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็น    หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 683/2556 เรื่อง ตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

         

เข้าชม : 5885


กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 4 ถ. มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400