logo

 

 วุฒิบัตรการฝึกอบรมภายใต้มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐnew

Certificate 61

QRcode Cert1 
   ดาวน์โหลดไฟล์download
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คู่มือการใช้งานสื่อและชุดการฝึกตามความสามารถ (Competency Based Learing Materials : CBLM)

สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

frontPage

Manual CBLMLink

QR Scan เพื่อ Save เอกสาร

 

 

 saveดาวน์โหลดเอกสาร pdf small

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารกาประชุมซักซ้อมความเข้าใจการใช้ชุดการฝึกตามความสามารถ

สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1,2และ3

Cover2

QRCode Guide61

QR Scan เพื่อ Save เอกสาร

 

 

 saveดาวน์โหลดเอกสาร pdf small

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สมุดบันทึกความก้าวหน้าผู้รับการฝึก (Trainee Record Book : TRB)
record keeping2558

QRcode TRB QR Scan เพื่อ Save เอกสาร

downloadDownload เอกสาร

 

ดาวน์โหลด เอกสารอื่นๆ

ManualSDQA2561x

qrcode.44449651
QR Scan เพื่อ Save เอกสาร

 

 

 saveดาวน์โหลดเอกสาร (.zip)zip-icon

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cert 
   หนังสือเวียนหลักเกณฑ์การออกวุฒิบัตร

saveดาวน์โหลดpdf button

 -------------------------------------------------------------------

  • แบบรายงานการใช้วุฒิบัตรฝึกอบรม
  • คำขอหนังสือรับรองผู้ผ่านการฝึก
  • หนังสือรับรองผู้ผ่านการฝึก

saveดาวน์โหลดไฟล์ zip-icon

--------------------------------------------------------------------

Fonts  สำหรับใช้กับวุฒิบัตร

 saveดาวน์โหลด Fontszip-icon

-------------------------------------------------------------------

Certificate Regulation

dsdsinature2559

indent1ลายมือชื่ออธิบดี(ภาษาไทย)

indent1ลายมือชื่ออธิบดี(ภาษาอังกฤษ)

---------------------------------------------------------------------------

newspaper_icon01 news_trainingsystem
หลักสูตรการฝึกฐานสมรรถนะ(CBC) พิมพ์ อีเมล
หลักสูตรการฝึกฐานสมรรถนะ(CBC)
เขียนโดย คมธัช รัตนคช   
วันพุธที่ 27 มกราคม 2010 เวลา 12:49 น.

ความหมายของหลักสูตรการฝึกฐานสมรรถนะ : Competency-based Curriculumnew

 

trainingหลักสูตรการฝึกฐานสมรรถนะ คือ แบบแผนหรือกรอบสำหรับใช้ในการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นผลลัพธ์(Outcomes) เป็นสำคัญ และเป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถให้กับผู้เข้ารับการฝึกให้แสดงบุคคลิก หรือพฤติกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึง ความรู้(Knowledge) ทักษะ(Skill) และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์เฉพาะ(Attibute) ที่จะสามารถปฏิบัติงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ให้ประสบผลสำเร็จตามมาตรฐานหรือเกณฑ์การปฏิบัติงานในอาชีพต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  

ลักษณะเด่นของหลักสูตรการฝึกฐานสมรรถนะ

 1. ในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ สิ่งแรกที่ต้องมีก่อนคือ เอกสารเกี่ยวกับมาตรฐานสมรรถนะ(Competency Standard)

2. หลักสูตรฐานสมรรถนะเป็นกรอบหรือแนวทางที่ใช้ในการพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกมีสมรรถนะ อย่างมีขั้นตอน มีรูปแบบการฝึกและวิธีการประเมินสมรรถนะอย่างมีประสิทธิภาพ

3. คุณลักษณะเฉพาะของหลักสูตรฐานสมรรถนะจะคำนึงที่ผลลัพธ์(outcomes) เป็นสำคัญ ซึ่งจะประกอบไปด้วยความต้องการที่แท้จริงของสถานประกอบการและภาคอุตสาหกรรม

4. เมื่อใดที่มาตรฐานสมรรถนะไม่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสหกรรมหรือสถานประกอบการ ผู้พัฒนาหลักสูตรจำเป็นต้องกำหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสหกรรมและ มาตรฐานการปฏิบัติงานจะถูกกำหนดให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสหกรรมและความจำเป็นในอาชีพต่างๆ อีกครั้ง

 

(ที่มา: Technical Education and Skill Development authority,East Service Road,South Superhighway,Taguig City,Metro Manila)

 

โครงสร้างและองค์ประกอบของการพัฒนาหลักสูตรการฝึกฐานสมรรถนะ

 CBC

จากภาพแสดงให้เห็น กรอบความสัมพันธ์กันของภาคอุตสาหกรรมและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สิ่งที่สำคัญมากที่เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกฐานสมรรถนะ คือ มาตรฐานสมรรถนะ(Competency Standard) แต่สำหรับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรามีมาตรฐานทักษะฝีมือแรงงาน(Skill Standard) ซึ่งสถานประกอบการและภาคอุตสาหกรรมก็ได้เข้ามามีส่วนในการพัฒนามาตรฐานทักษะ ดังกล่าว ถึงแม้จะไม่ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ และภาคอุตสาหกรรมก็ไม่ได้เข้ามามีส่วนในการพัฒนาครบทุกที่ก็ตาม มาตรฐานที่ได้ก็มีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่ดีเท่ากับมาตรฐานสมรรถนะและมาตรฐานอาชีพ ซึ่งเป็นกรอบมาตรฐานที่สูงกว่าและน่าเชื่อถือมากกว่า เพราะเป็นความต้องการที่แท้จริงของเจ้าของอุตสาหกรรมหรือเจ้าของอาชีพนั้น นั่นเอง สำหรับมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็นมาตรฐานหน่วยย่อย เล็กกว่ามาตรฐานสมรรถนะ หรือ มาตรฐานอาชีพ ด้วยซ้ำ ไป น่าจะเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานมากกว่า (Performance Standard) แต่ก็จะนำมาเป็นเกณฑ์การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ได้ แต่ต้องเพิ่มมาตรฐานการปฏิบัติงาน/ความคาดหวังในการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆด้วย และให้ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพเสียก่อน จึงจะนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ที่นี้ลองมาไล่ดู ที่ละบล๊อกๆ ว่าหมายถึงอะไรบ้าง เริ่มจาก

- Qualification Framework  หมายถึง กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ซึงในบ้านเรากำลังดำเนินการพัฒนาขึ้นโดยสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ชื่อว่า General Vocational Education Qualification System:GVQ) มี 7 ระดับ  ซึ่งผลลัพธ์จากขั้นตอนนี้คือ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ที่ครอบคลุมทุกสาชาอาชีพนั้นเอง ผู้พัฒนา คือ เจ้าของอาชีพ ผู้เชี่ยวชาญในอาชีพนั้น หรือ ภาคอุตสาหกรรม

 

- Competency Standard หมายถึง มาตรฐานอาชีพ หรือ มาตรฐานสมรรถนะ ซึ่งหมายถึงข้อกำหนด หรือเกณฑ์การปฏิบัติงานทั้งที่เป็นการปฏิบัติ(processing) และเป็นผลของงาน (outcomes) มาตรฐานสมรรถนะนั้นจะคล้ายๆ กับมาตรฐานการปฏิบัติงาน(Performance Standard) หรือมาตรฐานการทำงาน (Standard of Work) ส่วนมาตรฐานทักษะฝีมือแรงงาน(Skill Standard) ก็พอจะเทียบกับมาตรฐานการปฏิบัติงานก็ได้  ผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนนี้คือ มาตรฐานสมรรถนะ หรือ มาตรฐานอาชีพ ที่เป็นไปตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม หรือ เจ้าของอาชีพ  ผู้พัฒนา คือ เจ้าของอาชีพ ผู้เชี่ยวชาญในอาชีพนั้น หรือ ภาคอุตสาหกรรม

 

หลังจากได้ มาตรฐานสมรรถนะ หรือ มาตรฐานอาชีพ ต่างๆ มาแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การแปลงมาตรฐานสมรรถนะดังกล่าวมาเป็น หน่วยสมรรถนะ( Unit of Competence) และทำเป็นหน่วยการฝึก(Module of Training)เพื่อนำมาเป็นกรอบและเกณฑ์ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะต่อไป อันประกอบไปด้วย

 

- Training Material/Courseware Development หมายถึง ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร สื่อการฝึกและพัฒนาอุปกรณ์ในการฝึกอบรม หรือปัจัจัยนำเข้า(input)ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมนั่นเอง  ผู้พัฒนา เช่น หน่วยงานที่ทำการฝึกอบรมต่างๆ

 

- Training Delivery หมายถึง การให้การฝึกอบรม โดยมี รูปแบบการฝึก ซึ่งก็คือ รูปแบบ CBT ระเบียบวิธีและเทคนิคการฝึก (Methodology and Technique) ผู้พัฒนา คือ หน่วยงานที่ทำหน้าที่ฝึกอบรมทักษะ

 

- Assessment System หมายถึง ระบบการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานและการฝึกทักษะฝีมือ ตามมาตรฐานสมรรถนะ หรือ ตามมาตฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) โดยมีเกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะที่ทางภาคอุตสาหกรรม หรือ เจ้าของอาชีพ ได้กำหนดขึ้น ก่อนหน้านี้ นั่นเอง ซึ่งในระบบการฝึกรูปแบบฐานสมรรถนะ(CBT) จะทำการทดสอบด้านต่างๆ เช่น ความรู้ ทักษะ และทัศนะคติ ด้วยเครื่องมือวัดที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่มาตรฐานสมรรถนะกำหนด (Performance Criteria) และมีแนวทางการประเมิน(Assessment Guide)วิธีการประเมิน(Assessment Method) และขอบเขตหรือข้อกำหนด(Range Statement)รวมถึงหลักฐานการประเมินที่ต้องการ(Evidence Requirement)ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และในการประเมินการฝึกในระบบการฝึกรูปแบบ CBT จะให้ผลการเรียน หรือการฝึก รายงานในรูปแบบการแสดงสมรรถนะในแต่ละหน่วยการเรียน หรือหน่วยการฝึก หรือ เป็น Task หรือ งาน ดังนั้น จึงแสดงผลออกมา เป็น Student Performance Agreement หรือ Competency Passport นั่นเอง

 

 - Standard Certification/Equivalency หมายถึง การให้ใบรับรองสมรรถนะ ซึ่งในรูปแบบการฝึกฐานสมรรถนะ จะออกใบนี้รับรองหลังจากผ่านการประเมินมาตรฐานสมรรถนะแล้ว

 

สำหรับในบทความนี้ อธิบายเฉพาะกรอบการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะเท่านั้น ในส่วนองค์ประกอบของการฝึกอบรมในรูปแบบ CBT จะกล่าวถึงในโอกาสต่อไป

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2010 เวลา 08:00 น.
 

วัน เวลา

ชุดฝึกสื่อมัลติมีเดีย

สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1

icon1
โมดูล1
icon1 โมดูล2
icon1 โมดูล3

callenda

สถิติของเว็บไซต์

forAdmin


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Template, budget hosting. Valid XHTML and CSS.