top
logo

วัน เวลา

callenda

ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก : 241
Content : 119
เว็บลิงก์ : 39
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1285447

forAdmin


king pass away

CBTCurr

ตารางแสดงหลักสูตรการฝึกตามความสามารถ(CBC) ประจำปีงบประมาณ 2558new

ลำดับ รหัส ชื่อหลักสูตร จำนวนโมดูล ระยะเวลาฝึก
1  0920162070201 การอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ1 19 30 ชั่วโมง
 2  0920162070301 การเชื่อมแม็กเหล็กหนา ระดับ1 9 30 ชั่วโมง
 3  0920162070801 การตัดเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส 12 30 ชั่วโมง
 4 0920164210101 การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ1 30 30 ชั่วโมง
5 0920164210103

การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ2

14 60 ชั่วโมง
 6 0920163100201 การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ ระดับ1 14 6 ชั่วโมง
 7 0920163100301  การซ่อมบำรุงไฟฟ้าในรถยนต์ ระดับ1 13 6 ชั่วโมง
8 0920163100401 การซ่อมบำรุงเครื่องล่างและส่งกำลัง ระดับ1 22 10 ชั่วโมง

เอกสารประกอบการฝึก สาขา การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ2 (0920164210103)new

ลำดับ รหัส ชื่อโมดูลการฝึก เอกสาร ดาวน์โหลด
1  09221102 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน pdf small download
 2  09221103 ความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย pdf small download

Ebook

Deleloping and Managing of Modern TVET Institutions : workshop2: Curriculum Design and Development in TVET  2-10 july 2012

เอกสาร คู่มือ เกี่ยวกับระบบการฝึกตามความสามารถ(CBT)

newspaper_icon01 news_trainingsystem
ขั้นตอนการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย พิมพ์ อีเมล
สื่อการเรียนการสอนและฝึกอบรม
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 02 ตุลาคม 2009 เวลา 13:06 น.

TrainingTechnologyเพื่อนผมหลายคนที่ทำหน้ารับผิดชอบการพัฒนาสื่อการฝึกอบรมก็ดี หรือสื่อการเรียนการสอนก็ดี มักจะไม่ค่อยใส่ใจกับหลักการ แนวทาง ขั้นตอนหรือกระบวนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน มักจะเข้าใจไปว่า ก็แค่เอาเนื้อหามา แล้วคัดลอกมาวางในโปรแกรมต่างๆ เท่านี้ก็เสร็จแล้ว ไม่เห็นต้องไปวิเคราะห์อะไรให้ยุ่งยากเสียเวลาเลย ความจริงแล้วถ้าเราทำอย่างนั้น เราก็ได้แค่สื่อการเรียนการสอนที่ตรงความต้องการและถูกใจคนทำ แต่ไม่ถูกต้องตามหลักการเรียนการสอนและการพัฒนาสื่อ สื่อที่เราได้จะขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้จะมีคุณภาพก็ตาม คุณภาพคือความสวยงาม และถูกใจคนใช้ แต่ประสิทธิภาพ เป็นความสามารถของสื่อการเรียนการสอน ที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มากขึ้นและมีผลสัมฤทธิ์ หรือ คะแนนหลังเรียนเพิ่มมากกว่าก่อนเรียนด้วยสื่อนั้น

 

       ตรงนี้ต่างหากที่สำคัญมากที่สุดของสื่อการเรียนการสอน สำคัญมากกว่าความสวยงามเสียอีก  ดังนั้น สื่อที่สวยงาม ไม่ได้หมายความว่า จะมีประสิทธิภาพเสมอไป แต่สื่อที่มีประสิทธิภาพดีจะมีคุณภาพที่ดีเสมอ

       

       ในบทความนี้ จะพูดถึงการขั้นตอนการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียที่ถูกหลักวิชาการ ลองดูแล้วกันว่าเพียงพอจะนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อรูปแบบอื่นๆ ได้หรือไม่

 

ขั้นตอนในการสร้างสื่อมัลติมีเดีย

 

        ในการสร้างสื่อมัลติมีเดีย ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบทเรียนรูปแบบใด จะเริ่มต้นด้วยการกำหนดหัวหัวเรื่อง, เป้าหมาย, วัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ จากนั้นก็ทำการ วิเคราะห์ (Analysis), ออกแบบ (Design), พัฒนา (Development), สร้าง (Implementation), ประเมินผล (Evaluation) และนำออกเผยแพร่ (Publication) ซึ่งการสร้างสื่อมัลติมีเดีย

         ที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่า การจัดทำสื่อมัลติมีเดีย นี้เป็นเรื่องที่ง่ายมากๆ ซึ่งหมายความว่าใครๆ ที่มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ก็สามารถจะสร้างสื่อมัลติมีเดียได้ ในที่นี้จะกำหนดขั้นตอนการสร้างสื่อมัลติมีเดียโดยละเอียด ทั้งหมด 7 ขั้นตอน เพื่อสะดวกกับผู้เริ่มต้นที่สนใจในการสร้างสื่อมัลติมีเดีย (สุกรี รอดโพธ์ทอง 2538 : 25-33) ดังนี้

 

1. ขั้นการเตรียม (Preparation)
                    - กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ (Determine Goals and Objectives) คือการตั้งเป้า
หมายว่าผู้เรียนจะสามารถใช้บทเรียนนี้เพื่อศึกษาในเรื่องใดและลักษณะใด กล่าวคือ เป็นบทเรียนหลักเป็นบทเรียนเสริม เป็นแบบฝึกหัดเพิ่มเติมหรือแบบทดสอบ รวมทั้งการนำเสนอเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการเรียน เราจะต้องทราบพื้นฐานของผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเสียก่อน เพราะความรู้พื้นฐานของผู้เรียนมีอิทธิพลต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการเรียน
                    - รวบรวมข้อมูล (Collect Resources) หมายถึง การเตรียมพร้อมทางด้านของเอกสารสนเทศ (Information) ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง 
                    -  เนื้อหา (Meterials) ได้แก่ ตำรา หนังสือ เอกสารทางวิชาการ หนังสืออ้างอิง สไลด์ภาพต่างๆ
แบบสร้างสถานการณ์จำลอง เพื่อใช้สำหรับการเรียนรู้ หรือทดลองจากสภาพการณ์จำลองจากสถานการณ์จริง ซึ่งอาจจะหาไม่ได้หรืออยู่ไกลไม่สามารถนำเข้ามาในห้องเรียนได้ หรือมีสภาพอันตราย หรืออาจสิ้นเปลืองมากที่ต้องใช้ของจริงซ้ำ ๆ สามารถใช้สาธิตประกอบการสอนใช้เสริมการสอนในห้องเรียน หรือใช้ซ่อมเสริมภายหลังการเรียนนอกห้องเรียน ที่ใด เวลาใด ก็ได้
                    - การพัฒนาและออกแบบบทเรียน (Instructional Development) คือ หนังสือการออกแบบบทเรียน กระดาษวาดสตอรี่บอร์ด สื่อสำหรับการทำกราฟิก โปรแกรมประมวลผลคำ เป็นต้น
                    - สื่อในการนำเสนอบทเรียน (Instructional Development System) ได้แก่ การนำเอา
คอมพิวเตอร์สื่อต่างๆ มาใช้งาน
                    - เรียนรู้เนื้อหา (Learn Content) เช่น การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ การอ่านหนังสือหรือ
เอกสาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียน ถ้าไม่มีการเรียนรู้เนื้อหาเสียก่อนก็ไม่สามารถออกแบบบทเรียนที่มีประสิทธิภาพได้
                    - สร้างความคิด (Generate Ideas) คือ การระดมสมองนั่นเอง การระดมสมองหมายถึง
การกระตุ้นให้เกิดการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นต่างๆ เป็นจำนวนมาก


          2. ขั้นตอนการออกแบบบทเรียน (Design Instruction) ขั้นตอนการออกแบบบทเรียน
เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดขั้นหนึ่งในการกำหนดว่าบทเรียนจะออกมามีลักษณะใด
                    - ทอนความคิด (Elimination of Ideas)
                    - วิเคราะห์งานและแนวความคิด (Task and Concept Analysis)
                    - ออกแบบบทเรียนขั้นแรก (Preliminary Lesson Description)
                    - ประเมินและแก้ไขการออกแบบ (Evaluation and Revision of the Design)


          3. ขั้นตอนการเขียนผังงาน (Flowchart Lesson) เป็นการนำเสนอลำดับขั้นโครงสร้างขอ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผังงานทำหน้าที่เสนอข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม เช่น อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนตอบคำถามผิด หรือเมื่อไหร่จะมีการจบบทเรียน และการเขียนผังงานขึ้นอยู่กับประเภทของบทเรียนด้วย


          4. ขั้นตอนการสร้างสตอรี่บอร์ด (Create Storyboard) เป็นขั้นตอนการเตรียมการนำเสนอข้อความ ภาพ รวมทั้งสื่อในรูปแบบมัลติมีเดียต่างๆ ลงบนกระดาษเพื่อให้การนำเสนอข้อความและรูปแบบต่างๆ เหล่านี้เป็นไปอย่างเหมาะสมบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ต่อไป


          5. ขั้นตอนการสร้างและการเขียนโปรแกรม (Program Lesson) เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลสตอรีบอร์ดให้กลายเป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส่วนนี้จะต้องคำนึงถึงฮาร์ดแวร์ ลักษณะและประเภทของบทเรียนที่ต้องการสร้าง โปรแกรมเมอร์และงบประมาณ


          6. ขั้นตอนการประกอบเอกสารประกอบบทเรียน (Produce Supporting Materials) เอกสารประกอบบทเรียนอาจแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ คู่มือการใช้ของผู้เรียน คู่มือการใช้ของผู้สอน คู่มือสำหรับแก้ปัญหาเทคนิคต่างๆ และเอกสารประกอบเพิ่มเติมทั่วๆ ไป ผู้เรียนและผู้สอนย่อมมีความต้องการแตกต่างกัน คู่มือจึงไม่เหมือนกัน คู่มือการแก้ปัญหาก็จำเป็นหากการติดตั้งมีความสลับซับซ้อนมาก


          7. ขั้นตอนการประเมินผลและแก้ไขบทเรียน (Evaluate and Revise) บทเรียนและเอกสารประกอบทั้งหมดควรที่จะได้รับการประเมิน โดยเฉพาะการประเมินการทำงานของบทเรียน ในส่วนของการนำเสนอนั้นควรจะทำการประเมินก็คือ ผู้ที่มีประสบการณ์ในการออกแบบมาก่อนในการประเมินการทำงานของบทเรียนนั้น ผู้ออกแบบควรที่จะสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนหลังจากที่ได้ทำการเรียนจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้นๆ แล้ว โดยผู้ที่เรียนจะต้องมาจากผู้เรียนในกลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอนนี้อาจจะครอบคลุมถึงการทดสอบนำร่องการประเมินผลจากผู้เชี่ยวชาญได้
ในการประเมินการทำงานของบทเรียนนั้นผู้ออกแบบควรที่จะสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนหลังจากที่ได้ทำการเรียน
จากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้นๆ แล้ว โดยผู้ที่เรียนจะต้องมาจากผู้เรียนในกลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอนนี้อาจจะครอบคลุมถึงการทดสอบนำร่องการประเมินผลจากผู้เชี่ยวชาญได้

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 02 ตุลาคม 2009 เวลา 13:35 น.
 

bottom
top

©2012 กลุ่มงานพัฒนาระบบการฝึก สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


bottom

ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: Joomla 1.5 Template, celebrity. Valid XHTML and CSS.