Radio&TV online

tvonline5

callenda

ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก : 217
Content : 119
เว็บลิงก์ : 39
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1168687

forAdmin

TheDiamon2559

editใบเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน"เพชรน้ำหนึ่ง"ประจำปี2559 new

editผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน"เพชรน้ำหนึ่ง"ประจำปี2559 new

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ว่าที่ร้อยตรีประพันธ์  คชประดิษฐ์  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ

con tel เบอร์หน่วยงาน 02-245-4360

con mobileเบอร์โทร. 061-858-2727

TheBest25591

editหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานตามกิจกรรมการประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพื่อความเป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙new

editแบบประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพื่อความเป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙new

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ว่าที่ร้อยตรีประพันธ์  คชประดิษฐ์  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ

con tel เบอร์หน่วยงาน 02-245-4360

con mobileเบอร์โทร. 061-858-2727

CBTCurr

ตารางแสดงหลักสูตรการฝึกตามความสามารถ(CBC) ประจำปีงบประมาณ 2558new

ลำดับ รหัส ชื่อหลักสูตร จำนวนโมดูล ระยะเวลาฝึก
1  0920162070201 การอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ1 19 30 ชั่วโมง
 2  0920162070301 การเชื่อมแม็กเหล็กหนา ระดับ1 9 30 ชั่วโมง
 3  0920162070801 การตัดเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส 12 30 ชั่วโมง
 4 0920164210101 การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ1 30 30 ชั่วโมง
5 0920164210103

การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ2

14 60 ชั่วโมง
 6 0920163100201 การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ ระดับ1 14 6 ชั่วโมง
 7 0920163100301  การซ่อมบำรุงไฟฟ้าในรถยนต์ ระดับ1 13 6 ชั่วโมง
8 0920163100401 การซ่อมบำรุงเครื่องล่างและส่งกำลัง ระดับ1 22 10 ชั่วโมง

PPTIcon สื่อการฝึก สาขา การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 (0920164210101) new

ลำดับ รหัสโมดูล โมดูล สื่อการฝึก ดาวน์โหลด
1  09221101 ความปลอดภัยในงานซ่อมคอมพิวเตอร์ PPTIcon download
 2  09221201 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ PPTIcon download
 3  09221202 การตรวจสอบสภาพและการใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในการซ่อมคอมพิวเตอร์ PPTIcon download
 4 09221301 การติดตั้งหน่วยประมวลผลกลาง PPTIcon download
 5 09221302 การติดตั้งหน่วยความจำหลัก PPTIcon download
6 09221303

การติดตั้งภาคจ่ายไฟ

PPTIcon download
 7 09221304 การติดตั้งแผงวงจรหลักกับตัวถังเครื่อง PPTIcon download
 8  09221305 การต่อสาย Front Panel ของเครื่องคอมพิวเตอร์  PPTIcon  download
 9 09221306 การติดตั้งฮาร์ดดิสก์ ติดตั้งซีดีรอม ไดร์ฟ PPTIcon download
10 09221307 การติดตั้งแผงวงจรแสดงผล (VGA Card) PPTIcon download
 11 09221308 การติดตั้งแผงวงจรเครือข่ายไร้สาย(Wireless Card) PPTIcon download
 12 09221309 การติดตั้งแผงวงจรเสียง (Sound Card) PPTIcon download
13 09221310 การเดินสายสัญญาณ และสายกำลังไฟต่างๆ PPTIcon download
 14 09221311 การตั้งค่าไบออส (BIOS Setup) PPTIcon download

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เว็บไซต์ tss.dsd.go.th

กรุณา Login

ชื่อผู้ใช้งาน: tss.teacher

รหัสผ่าน: tss.teacher

 

Augmented Reality : AR & Virsual Reality : VR

นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนในอนาคต

learnforknow

Ebook

Deleloping and Managing of Modern TVET Institutions : workshop2: Curriculum Design and Development in TVET  2-10 july 2012

เอกสาร คู่มือ เกี่ยวกับระบบการฝึกตามความสามารถ(CBT)

newspaper_icon01 news_trainingsystem
สื่ออิเล็กทรอนิกส์คืออะไร - สื่ออิเล็กทรอนิกส์คืออะไร(ต่อ) พิมพ์ อีเมล
สื่อการเรียนการสอนและฝึกอบรม
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 02 ตุลาคม 2009 เวลา 12:40 น.
Article Index
สื่ออิเล็กทรอนิกส์คืออะไร
สื่ออิเล็กทรอนิกส์คืออะไร(ต่อ)
ทุกหน้า

กลยุทธ์ในการพัฒนาประเทศตามกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของชาติ ที่นำเราเข้าสู่ยุคอีอย่างเด่นชัดก็คือ กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ.2544-2553 ของประเทศไทย (สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ, 2545) ได้มีการแบ่งออกเป็น 5 กรอบใหญ่ ๆ ได้แก่
             1. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านภาครัฐ (e-Government)
             2. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านการพาณิชย์ (e-Commerce) 
             3. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม (e-Industry) 
             4. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านการศึกษา (e-Education)
             5. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านสังคม (e-Society)

 

             กรอบความคิดที่นำมาสู่นโยบายต่าง ๆ ของรัฐอันจะนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ สื่อสารเข้ามาเป็นสู่การปฏิบัติจริง รวมถึงการตั้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในนโยบายปฏิรูประบบราชการยิ่งแสดงความชัดเจนของยุคอีนำเข้าสู่การศึกษาให้เด่นชัดขึ้นไปอีก โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการศึกษาที่แสดงในเรื่องของอี-เอ็ดดูเคชั่น

             e-Education (ทวีศักดิ์ กออนันตกูล, 2545) ซึ่งหมายถึง การพัฒนาและประยุกต์สารสนเทศ (Information) และความรู้ (Knowledge) เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นการส่งเสริมให้พัฒนาประยุกต์ให้ใช้เทคโนโลยีสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อสร้าง ต่อยอดและเผยแพร่ความรู้ และสารสนเทศ มีการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (EIS) มาใช้ หรือระบบ การสื่อสารผ่านอีเมล (e-mail) ส่งอวยพรกันด้วยอี-การ์ด (e-Card) หรือการทำเอกสารและตำราแบบอี-บุค (e-Book) ล้วนเป็นนวัตกรรมที่นำมาใช้ในยุคอีนำหน้า

บทสรุป

             เมื่อเทคโนโลยีการศึกษาเข้าสู่ยุคอีหมายความว่า จะเลิก ละทิ้ง หรือลดความสำคัญของยุคไอลงไปหรือไม่ ในทางตรงกันข้ามหลักการและทฤษฎีที่ดำเนินมาอย่างเข้มแข็งในยุคไอ เป็นสิ่งที่จะต้องนำมาใช้เป็นหลักการและทฤษฎีพื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีการศึกษายุคอี เพราะยุคอีเป็นเพียงแนวคิดและเครื่องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ๆ ที่ต่อไปก็จะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปอีกอย่างไม่หยุดนิ่งยึดถือเป็นสรณะทุ่มเทหรือมุ่งให้เป็นสื่อนำยังไม่อาจสรุปได้ เหมือน ๆ กับสื่อจำนวนมากในอดีตที่เข้ามาแล้วก็ผ่านพ้นไป จนบัดนี้บางคนยังไม่รู้จัก จำไม่ได้หรือยังไม่เคยมาก่อน

             ยุคอีเป็นยุคแห่งความทันสมัยก้าวหน้าและล้ำยุค แต่ยังไม่มีหลักการหรือแนวคิดที่ชัดเจนกำหนดลงไปได้มากนักในสื่อแต่ละประเภท การศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพื่อนำไปสู่ทฤษฎีสำหรับนำสื่อยุคอีมาใช้ทางการศึกษายังเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินต่อไป โดยไม่รู้ว่าต่อไปจะมียุคใดเข้ามาอีกและทฤษฎีหลักการเฉพาะสำหรับยุคอีจะยังใช้ได้อยู่หรือไม่ ในขณะที่ยุคไอที่ศึกษาและพัฒนาระบบการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบมาอย่างต่อเนื่องหลายสิบปี สามารถนำเอาทฤษฎีและหลักการทั้งหมดมาปรับประยุกต์และใช้งานร่วมกับเครื่องมืออุปกรณ์ทันสมัยต่าง ๆ ยุคอีได้อย่างกลมกลืน แท้จริงแล้วทุกยุคสมัยที่ผ่านมาก็พึ่งพาหลักการและทฤษฎีพื้นฐานของยุคไอ ยุคแห่งการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบโดยนำเทคโนโลยีมาเป็นเพียงเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ทั้งสิ้น

 

เอกสารและสิ่งอ้างอิง

ทวีศักดิ์ กออนันตกูล. นโยบาย e-Education. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์

        แห่งชาติ, 2545.


เลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ, สำนักงาน. กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ

        2544-2553 ของประเทศไทย.

 

กรุงเทพมหานคร : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2545.

American Society of Training Development. Definition of e-Learning, 2000.
        Available from : [online] http://www.astd.org

 

ปรัชญนันท์ นิลสุข .คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม.

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 02 ตุลาคม 2009 เวลา 13:02 น.
 

ระบบบริการชุดการฝึก

เรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บ

englishspeak1

วัน เวลา

ActivityGallery55 56

newtopic01
QA
icon1 กรุณาคลิกที่นี่ เพื่อเข้าเว็บไซต์งานประกันคุณภาพ และดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
 http://home.dsd.go.th/qasd