Radio&TV online

tvonline5

callenda

ลงชื่อเข้าใช้งานสมาชิก : 210
Content : 119
เว็บลิงก์ : 39
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1137080

forAdmin

aNUAL2558

pdf smallประกาศแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน กระทรวงแรงงาน ปี2558new

dsdsinature2559

QAform2558

ตารางแสดงหลักสูตรการฝึกตามความสามารถ(CBC) ประจำปีงบประมาณ 2558new

ลำดับ รหัส ชื่อหลักสูตร จำนวนโมดูล ระยะเวลาฝึก
1  0920162070201 การอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ1 19 30 ชั่วโมง
 2  0920162070301 การเชื่อมแม็กเหล็กหนา ระดับ1 9 30 ชั่วโมง
 3  0920162070801 การตัดเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส 12 30 ชั่วโมง
 4 0920164210101 การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ1 30 30 ชั่วโมง
5 0920164210103

การตรวจซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ2

14 60 ชั่วโมง
 6 0920163100201 การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ ระดับ1 14 6 ชั่วโมง
 7 0920163100301  การซ่อมบำรุงไฟฟ้าในรถยนต์ ระดับ1 13 6 ชั่วโมง
8 0920163100401 การซ่อมบำรุงเครื่องล่างและส่งกำลัง ระดับ1 22 10 ชั่วโมง

learnforknow

Ebook

Deleloping and Managing of Modern TVET Institutions : workshop2: Curriculum Design and Development in TVET  2-10 july 2012

เอกสาร คู่มือ เกี่ยวกับระบบการฝึกตามความสามารถ(CBT)

newspaper_icon01 news_trainingsystem
สื่ออิเล็กทรอนิกส์คืออะไร - สื่ออิเล็กทรอนิกส์คืออะไร(ต่อ) พิมพ์ อีเมล
สื่อการเรียนการสอนและฝึกอบรม
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 02 ตุลาคม 2009 เวลา 12:40 น.
Article Index
สื่ออิเล็กทรอนิกส์คืออะไร
สื่ออิเล็กทรอนิกส์คืออะไร(ต่อ)
ทุกหน้า

กลยุทธ์ในการพัฒนาประเทศตามกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของชาติ ที่นำเราเข้าสู่ยุคอีอย่างเด่นชัดก็คือ กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ.2544-2553 ของประเทศไทย (สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ, 2545) ได้มีการแบ่งออกเป็น 5 กรอบใหญ่ ๆ ได้แก่
             1. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านภาครัฐ (e-Government)
             2. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านการพาณิชย์ (e-Commerce) 
             3. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม (e-Industry) 
             4. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านการศึกษา (e-Education)
             5. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านสังคม (e-Society)

 

             กรอบความคิดที่นำมาสู่นโยบายต่าง ๆ ของรัฐอันจะนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ สื่อสารเข้ามาเป็นสู่การปฏิบัติจริง รวมถึงการตั้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในนโยบายปฏิรูประบบราชการยิ่งแสดงความชัดเจนของยุคอีนำเข้าสู่การศึกษาให้เด่นชัดขึ้นไปอีก โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการศึกษาที่แสดงในเรื่องของอี-เอ็ดดูเคชั่น

             e-Education (ทวีศักดิ์ กออนันตกูล, 2545) ซึ่งหมายถึง การพัฒนาและประยุกต์สารสนเทศ (Information) และความรู้ (Knowledge) เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นการส่งเสริมให้พัฒนาประยุกต์ให้ใช้เทคโนโลยีสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อสร้าง ต่อยอดและเผยแพร่ความรู้ และสารสนเทศ มีการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (EIS) มาใช้ หรือระบบ การสื่อสารผ่านอีเมล (e-mail) ส่งอวยพรกันด้วยอี-การ์ด (e-Card) หรือการทำเอกสารและตำราแบบอี-บุค (e-Book) ล้วนเป็นนวัตกรรมที่นำมาใช้ในยุคอีนำหน้า

บทสรุป

             เมื่อเทคโนโลยีการศึกษาเข้าสู่ยุคอีหมายความว่า จะเลิก ละทิ้ง หรือลดความสำคัญของยุคไอลงไปหรือไม่ ในทางตรงกันข้ามหลักการและทฤษฎีที่ดำเนินมาอย่างเข้มแข็งในยุคไอ เป็นสิ่งที่จะต้องนำมาใช้เป็นหลักการและทฤษฎีพื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีการศึกษายุคอี เพราะยุคอีเป็นเพียงแนวคิดและเครื่องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ๆ ที่ต่อไปก็จะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปอีกอย่างไม่หยุดนิ่งยึดถือเป็นสรณะทุ่มเทหรือมุ่งให้เป็นสื่อนำยังไม่อาจสรุปได้ เหมือน ๆ กับสื่อจำนวนมากในอดีตที่เข้ามาแล้วก็ผ่านพ้นไป จนบัดนี้บางคนยังไม่รู้จัก จำไม่ได้หรือยังไม่เคยมาก่อน

             ยุคอีเป็นยุคแห่งความทันสมัยก้าวหน้าและล้ำยุค แต่ยังไม่มีหลักการหรือแนวคิดที่ชัดเจนกำหนดลงไปได้มากนักในสื่อแต่ละประเภท การศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพื่อนำไปสู่ทฤษฎีสำหรับนำสื่อยุคอีมาใช้ทางการศึกษายังเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินต่อไป โดยไม่รู้ว่าต่อไปจะมียุคใดเข้ามาอีกและทฤษฎีหลักการเฉพาะสำหรับยุคอีจะยังใช้ได้อยู่หรือไม่ ในขณะที่ยุคไอที่ศึกษาและพัฒนาระบบการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบมาอย่างต่อเนื่องหลายสิบปี สามารถนำเอาทฤษฎีและหลักการทั้งหมดมาปรับประยุกต์และใช้งานร่วมกับเครื่องมืออุปกรณ์ทันสมัยต่าง ๆ ยุคอีได้อย่างกลมกลืน แท้จริงแล้วทุกยุคสมัยที่ผ่านมาก็พึ่งพาหลักการและทฤษฎีพื้นฐานของยุคไอ ยุคแห่งการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบโดยนำเทคโนโลยีมาเป็นเพียงเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ทั้งสิ้น

 

เอกสารและสิ่งอ้างอิง

ทวีศักดิ์ กออนันตกูล. นโยบาย e-Education. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์

        แห่งชาติ, 2545.


เลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ, สำนักงาน. กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ

        2544-2553 ของประเทศไทย.

 

กรุงเทพมหานคร : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2545.

American Society of Training Development. Definition of e-Learning, 2000.
        Available from : [online] http://www.astd.org

 

ปรัชญนันท์ นิลสุข .คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม.

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 02 ตุลาคม 2009 เวลา 13:02 น.
 

ประชาสัมพันธ์

เรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บ

englishspeak1

วัน เวลา

ActivityGallery55 56

newtopic01
QA
icon1 กรุณาคลิกที่นี่ เพื่อเข้าเว็บไซต์งานประกันคุณภาพ และดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
 http://home.dsd.go.th/qasd