สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
Office of skill Standard and Testing Development
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มิตรไมตรี ดินแดง กทม. 10400 โทร. 0 2246 1931

Power by :- nid001@yahoo.com     tumblr stats    ดูรายละเอียด