การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2557

  • พิมพ์

สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน

จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2557

ในระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2557 ณ จังหวัดกาญจนบุรี