สัมมนาพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน

  • พิมพ์

สัมมนาพัฒนาคน  พัฒนางาน  พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน

ในวันที่  27  สิงหาคม  2557

ณ  ห้องแกรนด์ฮอลล์  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  บางนา

ม.ล.ปุณฑริก  สมิติ  รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย และนายวีรศักดิ์ ลดาคม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ร่วมอภิปรายในหัวข้อ "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ความยั่งยืน"โดยมีผู้ประกอบการร่วมรับฟังประชาพิจารณ์ร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและสำรวจค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือใน 11กลุ่มอุตสาหกรรม 44 สาขาอาชีพ