แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการฝึกอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

  • พิมพ์

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการฝึกอบรมผู้ทดสอบฯ เพื่อให้การดำเนินการของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

                ๑. ให้ดำเนินการจัดฝึกอบรมผู้ทดสอบฯ หน่วยงานละ ๑ รุ่น ๆ ละ ๕ สาขา ๆ ละ ๑๕ คน รวมจำนวน ๗๕ คน

                ๒. การฝึกอบรมผู้ทดสอบฯ ให้ใช้หลักสูตรผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

               ๓. วิทยากรของการฝึกอบรมผู้ทดสอบฯ ให้พิจารณาจากวิทยากรที่อยู่ในพื้นที่ของหน่วยงานที่มีการจัดฝึกอบรม ไม่ควรเชิญวิทยากรจากส่วนกลางมาทำหน้าที่เป็นวิทยากร

              ๔. สาขาที่จะดำเนินการฝึกอบรมผู้ทดสอบฯ ให้พิจาณาคัดเลือกจากสาขาที่มีผู้ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้ทดสอบฯ ก่อนที่สาขานั้นจะได้รับการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา และมีความเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี หรือเพื่อการไปทำงานต่างประเทศ

              5.การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้ทดสอบฯ ให้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และคุณสมบัติของผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ข้อ ๑๓ ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                       (๑)   เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ หรือพนักงานราชการ ตำแหน่งครูฝึกฝีมือแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่รับผิดชอบในสาขาอาชีพที่จะเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

                       (๒)   เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐหรือภาคเอกชนซึ่งมีใบประกอบวิชาชีพ หรือผู้ที่มีความรู้ระดับอนุปริญญาขึ้นไป หรือผู้ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติตั้งแต่ระดับ ๑ ขึ้นไป ในสาขาอาชีพที่จะเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและให้คัดเลือกสาขาที่จะดำเนินการจัดฝึกอบรมจากผู้ทดสอบฯ ที่มีหมายเลขประจำตัวผู้ทดสอบฯ ก่อนวันที่มีการประกาศมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติลงในราชกิจจานุเบกษาเป็นลำดับแรก      

            6. ให้ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 10 กันยายน 2557 และแจ้งกำหนดการฝึกอบรมผู้ทดสอบฯ และสาขาที่จะดำเนินการฝึกอบรมผู้ทดสอบฯ ให้สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน ทราบภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานต่อไป

รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดแนวปฏิบัติโครงการ