Login Formหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๒๒๖๔ ลว. ๑๗ มิ.ย. ๕๗

Download >>> เรื่อง ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการนำเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมภายใต้การดำเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

Last Updated (Tuesday, 17 June 2014 17:58)

 

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๒๒๕๒ ลว.๑๖ มิ.ย. ๕๗

Download >>> เรื่อง สรุปข้อสั่งการจากการประชุมหารือข้อราชการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน (Morning Brief) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗

 

สรุปรายงานการประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น ๑๐ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

DOWNLOAD >>>>>>>>หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๒๑๙๔ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗

 

ปฏิทินกิจกรรม/โครงการฯ เดือนมิถุนายน 2557

ดาวน์โหลดที่นี่

 

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ ไตรมาส จากเดิมวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เป็นวันศุกร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น ๑๐ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ดาวน์โหลด - หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๐๗๗๗๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ดาวน์โหลด - หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๐๗๗๗๒ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ดาวน์โหลด - หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๐๗๗๗๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗

 

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๒๐๐๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗

Download >>> เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒

Last Updated (Wednesday, 28 May 2014 16:11)

 

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๑๙๘๗ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗

Download >>> เรื่อง สรุปรายงานการประชุมหารือข้อราชการฯ (Staff Meeting) ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗

 
จำนวนผู้ออนไลน์
We have 4 guests online