Login Formหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๑๙๘๗ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗

Download >>> เรื่อง สรุปรายงานการประชุมหารือข้อราชการฯ (Staff Meeting) ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗

 

สรุปข้อสั่งการจากการประชุมหารือข้อราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน (Morning Brief) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ดาวน์โหลด - หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๑๘๙๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรียนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๙ พิษณุโลก และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดในเครือข่าย

ดาวน์โหลด - หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๑๘๙๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรียนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑๐ ลำปาง และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดในเครือข่าย

Download - แบบรายงานความเสียหายและแบบสำรวจความต้องการความช่วยเหลือ ผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ในหลายพื้นที่ในภาคเหนือของประเทศไทย

Last Updated (Tuesday, 03 June 2014 11:25)

 

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง (ปคร) ๐๒๐๘/ว ๐๔๐ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗

Download >>> เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ เพิ่มเติม

 

หนังสือ ด่่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๑๘๓๕ ลว. ๑๖ พ.ค. ๕๗

DOWNLOAD >>> เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

Last Updated (Friday, 16 May 2014 11:08)

 

สรุปข้อสั่งการจากการประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันอังคารที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น ๑๐ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ดาวน์โหลด - หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๑๘๒๐ ลงวันที่ ๑๔ พ.ค.๒๕๕๗

 

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๑๘๐๐ ลว. ๑๔ พ.ค. ๕๗

DOWNLOAD >>> แก้ไขสรุปรายงานการประชุมหารือข้อราชการฯ (Staff Meeting) ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗

Last Updated (Thursday, 15 May 2014 11:01)

 

ปฏิทินกิจกรรม/โครงการฯ เดือนพฤษภาคม 2557

ดาวน์โหลด ที่นี่

 
จำนวนผู้ออนไลน์
We have 2 guests online