Login Formหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๓๖๙๕ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ PDF Print E-mail
Written by yui   
Monday, 15 September 2014 10:17

Download >>> เรื่อง สรุปรายงานการประชุมหารือข้อราชการฯ (Staff Meeting) ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๗

 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ ไตรมาส ในวันพุธที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น ๑๐ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน PDF Print E-mail
Written by heng   
Wednesday, 10 September 2014 17:11

DOWNLOAD >>> หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๑๔๑๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ เรียน รองอธิบดี ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนักฯ ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร

DOWNLOAD >>> หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๑๔๑๖๕ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑-๑๒ และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดในเครือข่าย

DOWNLOAD>>> หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ ๑๔๑๖๖ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย สำหรับ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย

 
ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ/อบรม/สัมมนาฯ เดือน กันยายน 2557 PDF Print E-mail
Written by palm   
Tuesday, 09 September 2014 10:33

ดาวน์โหลดที่นี่

 
สรุปข้อสั่งการจากการประชุมหารือข้อราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน (Morning Brief) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ PDF Print E-mail
Written by heng   
Wednesday, 03 September 2014 14:59

DOWNLOAD >>>>>>>>>หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๓๔๗๑ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗

 
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๓๔๔๙ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ PDF Print E-mail
Written by yui   
Tuesday, 02 September 2014 11:11

DOWNLOAD >>> เรื่อง  สรุปรายงานการประชุมหารือข้อราชการฯ (Staff Meeting) ครั้งที่ ๑๕ /๒๕๕๗

 
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๓๒๓๐ ลว. ๑๘ ส.ค. ๕๗ PDF Print E-mail
Written by yui   
Tuesday, 19 August 2014 14:13

Download >>> เรื่อง สรุปรายงานการประชุมหารือข้อราชการฯ (Staff Meeting) ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗

Last Updated on Tuesday, 19 August 2014 14:26
 
งดประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ PDF Print E-mail
Written by heng   
Thursday, 14 August 2014 16:12

DOWNLOAD >>> หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๑๒๑๑๘ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรียน รองอธิบดี ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร

DOWNLOAD >>> หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ ว ๑๒๑๑๙ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ถึง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑-๑๒ เท่านั้น

DOWNLOAD >>> หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ รง๐๔๐๑/๑๒๑๒๐ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ถึง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน เท่านั้น

Last Updated on Thursday, 14 August 2014 16:25
 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 4 of 53
 

จำนวนผู้ออนไลน์

We have 3 guests online