Login Formหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๓๖๙๕ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗

Download >>> เรื่อง สรุปรายงานการประชุมหารือข้อราชการฯ (Staff Meeting) ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๗

 

ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ ไตรมาส ในวันพุธที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น ๑๐ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

DOWNLOAD >>> หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๑๔๑๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ เรียน รองอธิบดี ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนักฯ ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร

DOWNLOAD >>> หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๑๔๑๖๕ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑-๑๒ และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดในเครือข่าย

DOWNLOAD>>> หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ ๑๔๑๖๖ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย สำหรับ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย

 

ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ/อบรม/สัมมนาฯ เดือน กันยายน 2557

ดาวน์โหลดที่นี่

 

สรุปข้อสั่งการจากการประชุมหารือข้อราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน (Morning Brief) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗

DOWNLOAD >>>>>>>>>หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๓๔๗๑ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗

 

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๓๔๔๙ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗

DOWNLOAD >>> เรื่อง  สรุปรายงานการประชุมหารือข้อราชการฯ (Staff Meeting) ครั้งที่ ๑๕ /๒๕๕๗

 

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๓๒๓๐ ลว. ๑๘ ส.ค. ๕๗

Download >>> เรื่อง สรุปรายงานการประชุมหารือข้อราชการฯ (Staff Meeting) ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗

Last Updated (Tuesday, 19 August 2014 14:26)

 

งดประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

DOWNLOAD >>> หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๑๒๑๑๘ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรียน รองอธิบดี ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร

DOWNLOAD >>> หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ ว ๑๒๑๑๙ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ถึง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑-๑๒ เท่านั้น

DOWNLOAD >>> หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ รง๐๔๐๑/๑๒๑๒๐ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ถึง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน เท่านั้น

Last Updated (Thursday, 14 August 2014 16:25)

 
จำนวนผู้ออนไลน์
We have 3 guests online