Login Formขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในงานความปลอดภัยทางถนน คัดเลือกผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี ๒๕๕๗ หรือสรุปผลงานวิจัย หรือบทความวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านความปลอดภัยทางถนน

คัดเลือกผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี ๒๕๕๗ และส่งผลการดำเนินงานมายังสำนักงานเลขานุการกรม ภายในวันพุธที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพื่อรวบรวมข้อมูลนำส่งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนต่อไป

Download

Last Updated (Tuesday, 08 July 2014 14:38)

 

ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ/อบรม/สัมมนาฯ เดือนกรกฎาคม 2557

ดาวน์โหลดที่นี่

 

ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น ๑๐ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Download-หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๑๐๒๖๖ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ - ส่วนกลาง และศพร.กทม.

Download-หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว๑๐๒๖๗ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ - ผอ.สพภ.๑-๑๒

Download-หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ รง๐๔๐๑/๑๐๒๖๘ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ -ผอ.สพน.เชียงแสน

Last Updated (Monday, 07 July 2014 17:14)

 

สรุปข้อสั่งการจากการประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ ไตรมาส เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น ๑๐ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

DOWNLOAD-หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๒๖๓๙ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗

Last Updated (Monday, 07 July 2014 11:25)

 

ขอความร่วมมือในการมีส่วนร่วมผลักดันการปฏิรูปตามนโยบายของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

DOWNLOAD-หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๒๕๘๑ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

Last Updated (Wednesday, 02 July 2014 11:25)

 

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๒๐๔.๑/ว ๖๘๕ ลว.๑๗ มิ.ย. ๕๗

Download >>> แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงแรงงานตามแนวทางการดำเนินงานเร่งด่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๒๒๗๒ ลว. ๑๗ มิ.ย. ๕๗

Download >>> เรื่อง สรุปรายงานการประชุมหารือข้อราชการฯ (Staff Meeting) ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗

Last Updated (Tuesday, 17 June 2014 17:59)

 
จำนวนผู้ออนไลน์
We have 7 guests online