Login Formหนังสือเชิญประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖

ดาวน์โหลด 

 

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๑๐๔๘ ลว.๑๙ ก.พ.๒๕๕๖

ดาวน์โหลด>>>>>เรื่อง รายงานการประชุมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

 

หนังสือ ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๐๙๔๔ ลว. ๑๕ ก.พ.๒๕๕๖

ดาวน์โหลด เรื่อง >>>>> สรุปรายงานการประชุมหารือข้อราชการฯ (Staff Meeting) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖

 

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ ว ๐๙๔๓ ลว.๑๕ ก.พ.๒๕๕๖

ดาวน์โหลด เรื่อง สรุปข้อสั่งการจากการประชุมหารือข้อราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน (Morning Brief) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖

 

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง 0401/ว 0704 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556

ดาวน์โหลด 

การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติม

 

Last Updated (Wednesday, 13 February 2013 10:21)

 

ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ/อบรม/สัมมนาเดือนกุมภาพันธ์

ดาวน์โหลด

 

สรุปข้อสั่งการ Morning Brief ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖

Download >>>>> หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๐๗๗๐ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง สรุปข้อสั่งการจากการประชุมหารือข้อราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน (Morning Brief) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖

 
จำนวนผู้ออนไลน์
We have 3 guests online