Login Formหนังสือ ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๑๑๓๕ ลงวันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๕๖

ดาวน์โหลด>>>>>หนังสือ ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๑๑๓๕ ลงวันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๕๖ เรื่อง สรุปรายงานการประชุมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖

 

รายงานการประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ดาวน์โหลด

 

หนังสือด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๐๒๙๑๖ ลงวันที่ ๑๙ ก.พ. ๒๕๕๖

ดาวน์โหลด>>>>> หนังสือด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๐๒๙๑๖ ลงวันที่ ๑๙ ก.พ. ๒๕๕๖ เรื่อง การประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ (รายไตรมาส)

 

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๑๐๗๖ ลว.๒๐ ก.พ.๒๕๕๖

ดาวน์โหลด>>>>>เรื่อง สรุปข้อสั่งการจากการประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖

 

หนังสือเชิญประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖

ดาวน์โหลด 

 

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๑๐๔๘ ลว.๑๙ ก.พ.๒๕๕๖

ดาวน์โหลด>>>>>เรื่อง รายงานการประชุมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

 

หนังสือ ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๐๙๔๔ ลว. ๑๕ ก.พ.๒๕๕๖

ดาวน์โหลด เรื่อง >>>>> สรุปรายงานการประชุมหารือข้อราชการฯ (Staff Meeting) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖

 
จำนวนผู้ออนไลน์
We have 1 guest online