Login Formสรุปข้อสั่งการจากการประชุมหารือข้อราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน(Morning Brief) ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๕

คลิก ดาวน์โหลด

Last Updated (Tuesday, 18 December 2012 12:08)

 

กำหนดการและแบบตอบรับ วันที่ ๒๖ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ สำหรับส่วนกลาง

คลิก ดาวน์โหลด

 

แบบเสนอวาระประชุมกรม

ดาวน์โหลด

Last Updated (Friday, 14 December 2012 19:14)

 

หนังสือเชิญประชุมกรม 26 - 27 ธ.ค.55

ดาวน์โหลด>>>>> หนังสือเชิญ  กำหนดการ  และแบบตอบรับ   หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว 15937 ลงวันที่ 14 ธ.ค.55 เรื่องเชิญร่วมโครงการคลินิคช่าง "กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556" และขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงานประจำเดือนธันวาคม 2555 ครั้งที่ 2/2556 รายไตรมาส

Last Updated (Monday, 17 December 2012 09:15)

 

สรุปข้อสั่งการประชุมกรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

ดาวน์โหลด 

Last Updated (Thursday, 13 December 2012 11:14)

 

ขอส่งปฏิทินกิจกรรม/โครงการ/อบรม/สัมมนาต่างๆของหน่วยงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

คลิ๊ก..ดาวน์โหลด

 

รูปแบบในการจัดทำป้ายไวนิล

click ดาวน์โหลดรูปแบบป้ายไวนิล

ป้ายไวนิลขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.50 เมตร

20-12-55

Last Updated (Friday, 14 December 2012 13:14)

 
จำนวนผู้ออนไลน์
We have 3 guests online