Login Formขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ จากเดิมวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นวันอังคารที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น ๑๐ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

DOWNLOAD >>> หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๐๕๖๗๘ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗

 

DOWNLOAD >>> หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๐๕๗๐๗ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗

 

DOWNLOAD >>> หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ ๐๕๗๐๘ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗

 

งดประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗

DOWNLOAD <<<<< หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ รง ๐๔๐๑/ ว ๐๕๓๘๘ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗

DOWNLOAD <<<<< หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ รง๐๔๐๑/ ว ๐๕๓๙๑ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

DOWNLOAD <<<<< หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ รง ๐๔๐๑/ ว ๐๕๔๒๖ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

 

กำหนดการออกตรวจจุดบริการประชาชนตามโครงการคลินิกช่างของผู้บริหาร

DOWNLOAD >>>   กำหนดการออกตรวจจุดบริการประชาชนตามโครงการคลินิกช่างของผู้บริหาร "กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ๗ วันระวังอันตราย" ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๕๗

 

ปฏิทินกิจกรรม/โครงการฯ เดือนเมษายน 2557

ดาวน์โหลด ที่นี่

 

สรุปรายงานการประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ ไตรมาส เมื่อวันพุธที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น ๑๐ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ดาวน์โหลด>>>>หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๑๑๔๖ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗

 

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๐๙๗๘ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗

DOWNLOAD >>> สรุปรายงานการประชุมการือข้อราชการฯ (Staff Meeting) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗

 

สรุปข้อสั่งการจากการประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ ไตรมาส เมื่อวันพุธที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์

ดาวน์โหลด>>>หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๐๙๗๗ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗

 
จำนวนผู้ออนไลน์
We have 3 guests online