Login Formเว็บไซต์ใหม่

 

เว็บไซต์ใหม่สำนักงานเลขานุการกรม

 

คลิกลิงค์ >>> www.dsd.go.th/secretary

 

 

 

Last Updated (Monday, 29 December 2014 11:36)

 

การประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

DOWNLOAD >>> หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๕๐๖๗  ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือในการสรรหานักสังเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

DOWNLOAD >>> คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี

DOWNLOAD >>> แบบข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

 

สรุปข้อสั่งการจากการประชุมหารือข้อราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน (Morning Brief) ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

DOWNLOAD >>>  หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๕๐๔๖  ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

Last Updated (Friday, 28 November 2014 14:09)

 

สรุปรายงานการประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ไตรมาส (สัญจร) เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ จังหวัดเพชรบูรณ์

DOWNLOAD >>> หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๔๙๖๖  ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

Last Updated (Wednesday, 26 November 2014 17:10)

 

สรุปข้อสั่งการจากาการประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ไตรมาส (สัญจร) เมืื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมมโฆษิตฮิลล์ จังหวัดเพชรบูรณ์

DOWNLOAD >>> เรื่อง หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๔๙๖๒  ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

Last Updated (Tuesday, 25 November 2014 15:45)

 

ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น ๑๐ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

DOWNLOAD >>> หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๑๙๔๐๕  ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรียน รองอธิบดี ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการศูฯย์พัฒนาฝีมือแรงงานกลุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

DOWNLOAD >>> หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๑๙๔๐๖  ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด และขอความกรุณาท่านโปรดแจ้งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑ - ๑๒ ทราบ

DOWNLOAD >>> หนังสือ ด่วนที่สุดที่ รง ๐๔๐๑/ว ๑๙๔๐๗  ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรียน ผู้ว่าราชการเชียงราย และขอความกรุณาท่านโปรดแจ้งผู้อำนวยการสถาบันนานาชาติเชียงแสนทราบ

 

สรุปข้อสั่งการจากการประชุมหารือข้อราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน (Morning Brief) ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗

DOWNLOAD >>> หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๔๖๗๘ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

Last Updated (Tuesday, 11 November 2014 11:38)

 
จำนวนผู้ออนไลน์
We have 3 guests online