Login Formเว็บไซต์ใหม่ PDF Print E-mail
Written by yui   
Monday, 29 December 2014 11:24

 

เว็บไซต์ใหม่สำนักงานเลขานุการกรม

 

คลิกลิงค์ >>> www.dsd.go.th/secretary

 

 

 

Last Updated on Monday, 29 December 2014 11:36
 
การประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ PDF Print E-mail
Written by yui   
Monday, 01 December 2014 09:44

DOWNLOAD >>> หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๕๐๖๗  ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือในการสรรหานักสังเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

DOWNLOAD >>> คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี

DOWNLOAD >>> แบบข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

 
สรุปข้อสั่งการจากการประชุมหารือข้อราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน (Morning Brief) ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ PDF Print E-mail
Written by yui   
Friday, 28 November 2014 11:57

DOWNLOAD >>>  หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๕๐๔๖  ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

Last Updated on Friday, 28 November 2014 14:09
 
สรุปรายงานการประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ไตรมาส (สัญจร) เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ จังหวัดเพชรบูรณ์ PDF Print E-mail
Written by yui   
Wednesday, 26 November 2014 09:51

DOWNLOAD >>> หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๔๙๖๖  ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

Last Updated on Wednesday, 26 November 2014 17:10
 
สรุปข้อสั่งการจากาการประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ไตรมาส (สัญจร) เมืื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมมโฆษิตฮิลล์ จังหวัดเพชรบูรณ์ PDF Print E-mail
Written by yui   
Tuesday, 25 November 2014 15:34

DOWNLOAD >>> เรื่อง หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๔๙๖๒  ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

Last Updated on Tuesday, 25 November 2014 15:45
 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น ๑๐ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน PDF Print E-mail
Written by yui   
Monday, 24 November 2014 09:50

DOWNLOAD >>> หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๑๙๔๐๕  ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรียน รองอธิบดี ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการศูฯย์พัฒนาฝีมือแรงงานกลุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

DOWNLOAD >>> หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๑๙๔๐๖  ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด และขอความกรุณาท่านโปรดแจ้งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑ - ๑๒ ทราบ

DOWNLOAD >>> หนังสือ ด่วนที่สุดที่ รง ๐๔๐๑/ว ๑๙๔๐๗  ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรียน ผู้ว่าราชการเชียงราย และขอความกรุณาท่านโปรดแจ้งผู้อำนวยการสถาบันนานาชาติเชียงแสนทราบ

 
สรุปข้อสั่งการจากการประชุมหารือข้อราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน (Morning Brief) ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ PDF Print E-mail
Written by heng   
Tuesday, 11 November 2014 11:19

DOWNLOAD >>> หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๔๖๗๘ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

Last Updated on Tuesday, 11 November 2014 11:38
 
«StartPrev12345678910NextEnd»

Page 1 of 53
 

จำนวนผู้ออนไลน์

We have 4 guests online