Login Formสรุปข้อสั่งการจากการประชุมหารือข้อราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน (Morning Brief) ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗

DOWNLOAD >>> หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๔๔๐๒ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗

 

สรุปข้อสั่งการจากการประชุมหารือข้อราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน (Morning Brief) ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

DOWNLOAD >>> หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๔๓๑๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม

 

สรุปรายงานการประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ ไตรมาส เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น ๑๐ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

DOWNLOAD >>> หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๔๒๕๘ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗

 

ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ไตรมาส (สัญจร) จากเดิมวันพุธที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นวันศุกร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

DOWNLOAD>>> หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๑๖๘๖๙ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรียน รองอธิบดี ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร

DOWNLOAD>>> หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๑๖๘๗๐ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด และขอความกรุณาท่านโปรดแจ้งให้ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑-๑๒ และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดในเครือข่ายทราบ

DOWNLOAD>>> หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ ๑๖๘๗๑ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และขอความกรุณาท่านโปรดแจ้งผู้อำนวยการสถาบันนานาชาติเชียงแสน และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงรายทราบ

Last Updated (Tuesday, 14 October 2014 11:38)

 

การรับส่งงานในหน้าที่ราชการ ของ นางปราณิน มุตตาหารัช รองปลัดกระทรวงแรงงาน

DOWNLOAD >> หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๔๐๘๕ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ขอให้ส่งข้อมูลมายังสำนักงานเลขานุการกรม ภายในวันพุธที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗

 

สรุปข้อสั่งการจากการประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ ไตรมาส เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น ๑๐ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

DOWNLOAD >>>> หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๕๐๑๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

 

ขอเชิญประชุมรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์)

DOWNLOAD >>> หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๑๖๓๒๕  ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

DOWNLOAD >>> หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๑๖๓๒๖  ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

 
จำนวนผู้ออนไลน์
We have 2 guests online