Login Formสรุปข้อสั่งการจากการประชุมหารือข้อราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน (Morning Brief) ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗

DOWNLOAD >>> หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๔๖๗๘ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

Last Updated (Tuesday, 11 November 2014 11:38)

 

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง (ปคร) ๐๒๐๘/ว ๒๑๓๙ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

DOWNLOAD >>> เรื่อง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแซมเบียถึงแก่อสัญกรรม โดยนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันอังคารที่ ๔ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

 

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๔๕๔๒ ลงวันที่ ๔ พ.ย. ๕๗

DOWNLOAD >>> ขอส่งประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ จำนวน ๓ ฉบับ (สมัครด้วยตนเอง ภายในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)

 

สรุปข้อสั่งการจากการประชุมหารือข้อราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน (Morning Brief) ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗

DOWNLOAD >>> หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๔๔๐๒ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗

 

สรุปข้อสั่งการจากการประชุมหารือข้อราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน (Morning Brief) ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

DOWNLOAD >>> หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๔๓๑๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม

 

สรุปรายงานการประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ ไตรมาส เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น ๑๐ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

DOWNLOAD >>> หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๔๒๕๘ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗

 

ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ไตรมาส (สัญจร) จากเดิมวันพุธที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นวันศุกร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

DOWNLOAD>>> หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๑๖๘๖๙ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรียน รองอธิบดี ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร

DOWNLOAD>>> หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๑๖๘๗๐ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด และขอความกรุณาท่านโปรดแจ้งให้ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑-๑๒ และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดในเครือข่ายทราบ

DOWNLOAD>>> หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ ๑๖๘๗๑ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และขอความกรุณาท่านโปรดแจ้งผู้อำนวยการสถาบันนานาชาติเชียงแสน และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงรายทราบ

Last Updated (Tuesday, 14 October 2014 11:38)

 
จำนวนผู้ออนไลน์
We have 1 guest online