Login Formหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๓๒๓๐ ลว. ๑๘ ส.ค. ๕๗

Download >>> เรื่อง สรุปรายงานการประชุมหารือข้อราชการฯ (Staff Meeting) ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗

Last Updated (Tuesday, 19 August 2014 14:26)

 

งดประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

DOWNLOAD >>> หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๑๒๑๑๘ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรียน รองอธิบดี ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานกรุงเทพมหานคร

DOWNLOAD >>> หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ ว ๑๒๑๑๙ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ถึง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑-๑๒ เท่านั้น

DOWNLOAD >>> หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ รง๐๔๐๑/๑๒๑๒๐ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ถึง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน เท่านั้น

Last Updated (Thursday, 14 August 2014 16:25)

 

สรุปรายงานการประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น ๑๐ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

DOWNLOAD >>> หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๓๑๕๘ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗

Last Updated (Thursday, 14 August 2014 10:56)

 

ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม

DOWNLOAD >>> หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๔๐๑/ว ๑๑๖๖๘ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

เรียน รองอธิบดี ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑ สมุทรปราการและเครือข่าย

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๒ และเครือข่าย

Last Updated (Tuesday, 05 August 2014 09:51)

 

ปฏิทินกิจกรรม/โครงการ/สัมมนาฯ ประจำเดือนสิงหาคม2557

ดาวน์โหลด

 

สรุปข้อสั่งการจากการประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗

DOWNLOAD >>> หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ รง๐๔๐๑/ว ๒๙๗๙ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

Last Updated (Thursday, 31 July 2014 16:14)

 

สรุปข้อสั่งการจากการประชุมหารือข้อราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน (Morning Brief) ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

DOWNLOAD

Last Updated (Monday, 28 July 2014 16:10)

 
จำนวนผู้ออนไลน์
We have 12 guests online