แผนผังเว็บไซต์

PDFPrintE-mail

ลิงค์หน่วยงานเกี่ยวที่ข้อง
     1.กระทรวงแรงงาน
     2.กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
     3.กรมสวัสดิการฯ
     4.กรมการจัดหางาน
     5.สำนักงานประกันสังคม
พรบ.ส่งเสริมฯ ปี 2545
     1.การยื่นขอรับรองหลักสูตรฯ
     2.แผนผังงารรับรองหลักสูตรฯ
     3.ตัวอย่างการกรองแบบต่างๆ
ดาวน์โหลดเอกสาร
     1.แบบแสดงการส่งเงินสมทบ(สท2)
     2.แบบขอรับรองหลักสูตรฯ
     3.กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
     4.เอกสารบรรยายต่างๆ
     5.คู่มือสิทธิ์ประโยชน์
การป้องกันและปราบปรามฯ
     1.สอบถามปัญหาร้องทุกข์ฯ
     2.กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
     3.ตัวอย่างความผิดฯ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
     1.เรื่องเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์สพภ./ศพจ.
     1.ข่าวประชาสัมพันธ์ สพภ./ศพจ.

การป้องกันและปราบปรามฯ

Joomla 1.5