ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

Login Form

ฝึก

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

ข่าว - ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย      ศูนย์พักพิงจังหวัดสระบุรี 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี
  ตั้งแต่วันที่  1 -  30 พฤศจิกายน 2554    ตั้งแต่เวลา  9.00 น. - 16.00 น.
ว/ด/ป หลักสูตร ผู้เข้ารับการฝึก/คน ผู้ผ่านการฝึกอาชีพ/คน สถานที่ ผู้ประสานงาน  ติดต่อ  หมายเหตุ
1 พ.ย 54 การถนอมอาหาร 20 20 ณ กรมทหารม้าที่ 5 รอ  อ.เมือง ( ม.พัน 22 ค่ายอดิศร )  จ.สระบุรี นายสมบุญ  สมงามดี  036 236293  
  ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 20 20 ณ กรมทหารม้าที่ 5 รอ  อ.เมือง ( ม.พัน 22 ค่ายอดิศร )  จ.สระบุรี นายสมบุญ  สมงามดี  036 236293  
               
2  พ.ย 54 การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 20 20 ณ กรมทหารม้าที่ 5 รอ  อ.เมือง ( ม.พัน 20 ค่ายอดิศร ) จ.สระบุรี นายสมบุญ  สมงามดี  036 236293  
  การถนอมอาหาร 20 20 ณ กรมทหารม้าที่ 5 รอ  อ.เมือง ( ม.พัน 23 ค่ายอดิศร ) จ.สระบุรี นายสมบุญ  สมงามดี  036 236293  
  ช่างซ่อมเครื่อใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน 20 20   บ้านพักชั่วคราว  บ. ศิลาไทย   ม. 5  อ.พระพุทธบาท  จ.สระบุรี นายประสิทธิ์  ขาวสอาด 036 236293  
               
3 พ.ย 54 การถนอมอาหาร 20 20   ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 1  จ. สระบุรี นายสมบุญ  สมงามดี  036 236293  
  การถนอมอาหาร 20 20 วัดแพะโคก  ต.ผึ้งรวง  อ.เฉลิมพระเกียรติ   จ.สระบุรี นายประสิทธิ์  ขาวสอาด 036 236293  
               
4 พ.ย 54 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 20 20   ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 1  จ. สระบุรี นายสมบุญ  สมงามดี  036 236293  
  การร้อยลูกปัด 20 20   บ้านพักชั่วคราว  บ. ศิลาไทย   ม. 5  อ.พระพุทธบาท  จ.สระบุรี นายสมบุญ  สมงามดี  036 236293  
  การถนอมอาหาร 20 20 วัดแพะโคก  ต.ผึ้งรวง  อ.เฉลิมพระเกียรติ   จ.สระบุรี นายประสิทธิ์  ขาวสอาด 036 236293  
               
5 พ.ย 54 ช่างซ่อมเครื่อใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน 20 20   ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 1  จ. สระบุรี นายประสิทธิ์  ขาวสอาด 036 236293  
               
8 พ.ย 54 การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 20 20 ณ กองร้อยบริการ กรมนักเรียนศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร  จ.สระบุรี นายสมบุญ  สมงามดี  036 236293  
  ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 20 20 วัดบัวลอย  ต.บัวลอย จ.สระบุรี นายโนเสวฐ  ยืนยั้ง 036 236293  
               
9 พ.ย 54 การถนอมอาหาร 20 20 ณ กองร้อยบริการ กรมนักเรียนศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จ.สระบุรี นายสมบุญ  สมงามดี  036 236293  
  ช่างซ่อมเครื่อใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน 20 20 วัดบัวลอย  ต.บัวลอย จ.สระบุรี นายประสิทธิ์  ขาวสอาด 036 236293  
               
10  พ.ย 54 ช่างซ่อมเครื่อใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน 20 20 ณ กองร้อยบริการโซนB กรมนักเรียนศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศร จ.สบ นายนพรัตน์   ตินานพ  036 236293  
  ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 20 20 ณ กองร้อยบริการโซนB กรมนักเรียนศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศร จ.สบ นายประโยชน์  กองอรรถ 036 236293  
  การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 20 20 ณ กรมทหารม้าที่ 5 รอ  อ.เมือง ( ม.พัน 24 ค่ายอดิศร ) จ.สระบุรี นายสมบุญ  สมงามดี  036 236293  
  การถนอมอาหาร 20 20 ณ กรมทหารม้าที่ 5 รอ  อ.เมือง ( ม.พัน 25 ค่ายอดิศร ) จ.สระบุรี นายสมบุญ  สมงามดี  036 236293  
  ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 10 10   หลังสถานีรถไฟ ตลาดเทศบาลต.บ้านโปร่ง อ.หนองโดน จ.สบ  นายนพรัตน์  ตินานพ  036 236293  
              หน้า  2 
ว/ด/ป หลักสูตร ผู้เข้ารับการฝึก/คน ผู้ผ่านการฝึกอาชีพ/คน สถานที่ ผู้ประสานงาน  ติดต่อ  หมายเหตุ
11 พ.ย 54 ช่างซ่อมเครื่อใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน 20 20 ณ กองร้อยบริการA2 กรมนักเรียนศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศร จ.สบ นายประสิทธิ์  ขาวสอาด 036 236293  
  ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 20 20 ณ กองร้อยบริการA2 กรมนักเรียนศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศร จ.สบ นายโนเสวฐ  ยืนยั้ง 036 236293  
  การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 20 20 ณ กรมทหารม้าที่ 5 รอ  อ.เมือง ( ม.พัน 24 ค่ายอดิศร ) จ.สระบุรี นายสมบุญ  สมงามดี  036 236293  
  การถนอมอาหาร 20 20 ณ กรมทหารม้าที่ 5 รอ  อ.เมือง ( ม.พัน 25 ค่ายอดิศร ) จ.สระบุรี นายสมบุญ  สมงามดี  036 236293  
               
15 พ.ย 54 การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 20 20   ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 1  จ. สระบุรี นายประโยชน์  กองอรรถ 036 236293  
  การถนอมอาหาร 20 20   ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 1  จ. สระบุรี นายประโยชน์  กองอรรถ 036 236293  
               
16 พ.ย 54 การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 20 20   ศูนย์ 3 วัย สายใยรัก  อ.วิหารแดง  จ.สระบุรี นายประโยชน์  กองอรรถ 036 236293  
  การถนอมอาหาร 20 20   ศูนย์ 3 วัย สายใยรัก  อ.วิหารแดง  จ.สระบุรี นายประโยชน์  กองอรรถ 036 236293  
  ช่างซ่อมเครื่อใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน 20 20 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาแห่ง อ.มวกเหล็ก  จ.สบ นายนพรัตน์  ตินานพ 036 236293  
  ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 20 20 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาแห่ง อ.มวกเหล็ก  จ.สบ นายโนเสวฐ  ยืนยั้ง 036 236293  
               
17 พ.ย 54 การถนอมอาหาร 20 20 ณ กรมทหารม้าที่ 5 รอ  อ.เมือง ( ม.พัน 20 ค่ายอดิศร ) จ.สระบุรี นายสมบุญ   สมงามดี  036 236293  
  ช่างซ่อมเครื่อใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน 20 20 ณ กรมทหารม้าที่ 5 รอ  อ.เมือง ( ม.พัน 20 ค่ายอดิศร ) จ.สระบุรี นายนพรัตน์  ตินานพ 036 236293  
               
18 พ.ย 54 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 20 20 ณ กรมทหารม้าที่ 5 รอ  อ.เมือง ( ม.พัน 23 ค่ายอดิศร ) จ.สระบุรี นายสมบุญ  สมงามดี  036 236293  
  ช่างซ่อมเครื่อใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน 20 20 ณ กรมทหารม้าที่ 5 รอ  อ.เมือง ( ม.พัน 25 ค่ายอดิศร )  จ.สระบุรี นายประสิทธิ์  ขาวสะอาด  036 236293  
  ซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์เบื้องต้น 20 20 บูรณาร่วมกับอ.บ.ต ไผ่ขวาง  ต.หนองพันเรือ  อ.บ้านหมอ  จ.สระบุรี  นายโนเสวฐ  ยืนยั้ง 036 236293  
               
19 พ.ย 54 การทำขนมไทย  20 20   บ้านพักชั่วคราว  บ. ศิลาไทย   ม. 5  อ.พระพุทธบาท  จ.สระบุรี นายสมบุญ  สมงามดี  036 236293  
  การถนอมอาหาร  20 20   บ้านพักชั่วคราว  บ. ศิลาไทย   ม. 5  อ.พระพุทธบาท  จ.สระบุรี นายสมบุญ  สมงามดี  036 236293  
               
21 พ.ย 54 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 20 20 ณ กองร้อยบริการ A3 กรมนักเรียนศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จ.สบ นายนพรัตน์   ตินานพ  036 236293  
  ช่างซ่อมเครื่อใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน 20 20 ณ กองร้อยบริการ A3 กรมนักเรียนศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จ.สบ นายประโยชน์   กองอรรถ  036 236293  
  การทำปลาท่องโก๋  20 20 ณ กรมทหารม้าที่ 5 รอ  อ.เมือง ( ม.พัน 24 ค่ายอดิศร )  จ.สระบุรี นายสมบุญ  สมงามดี  036 236293  
               
               
               
               
              หน้า  3
  หลักสูตร ผู้เข้ารับการฝึก/คน ผู้ผ่านการฝึกอาชีพ/คน สถานที่ ผู้ประสานงาน  ติดต่อ  หมายเหตุ
22 พ.ย 54 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 20 20 ณ กรมทหารม้าที่ 5 รอ  อ.เมือง ( ม.พัน 24 ค่ายอดิศร )  จ.สระบุรี นายโนเสวฐ  ยืนยั้ง 036 236293  
  ช่างซ่อมเครื่อใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน 20 20 ณ กรมทหารม้าที่ 5 รอ  อ.เมือง ( ม.พัน 24 ค่ายอดิศร )  จ.สระบุรี นายประสิทธิ์  ขาวสะอาด  036 236293  
  การทำปลาท่องโก๋  20 20 ณ กรมทหารม้าที่ 5 รอ  อ.เมือง ( ม.พัน 25 ค่ายอดิศร )  จ.สระบุรี นายประโยชน์   กองอรรถ  036 236293  
  การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 20 20   บ้านพักชั่วคราว  บ. ศิลาไทย   ม. 5  อ.พระพุทธบาท  จ.สระบุรี นายสมบุญ   สมงามดี 036 236293  
  ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 20 20   บ้านพักชั่วคราว  บ. ศิลาไทย   ม. 5  อ.พระพุทธบาท  จ.สระบุรี นายโนเสวฐ  ยืนยั้ง 036 236293  
               
               
  รวมทั้งสิ้น 890 890        
         
        ผู้ควบคุม   นายสมชาย  เทียมสนิท  ผู้อำนวยการศุนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี 
        หัวหน้าทีมงาน   นายนพรัตน์  ตินานพ  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ