ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

Login Form

จำนวนผู้ออนไลน์

We have 1 guest online

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

โครงการยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้น

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 27 May 2013 18:30 Written by 007 Thursday, 04 April 2013 12:39

โครงการยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ

 แรงงานนอก หลักสูตร การเพาะเห็ดนางฟ้า ฝึกระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2556 ให้กับกลุ่มพัฒนาอาชีพอิสระตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จำนวน 20 คน

 

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Thursday, 04 April 2013 12:13 Written by 007 Thursday, 04 April 2013 11:36

 

 

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก วันที่  9 กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 16 คน

 

 

 

สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอ์(ประมวลผลคำ)

ระหว่างวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 63 คน ณ วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

 

 

2 มีนาคมวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 18 February 2013 14:52 Written by 07 Saturday, 16 February 2013 06:38

 

 2 มีนาคมวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

 

 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2556 ณ ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ

 

 

งานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 2 มีนาคมของทุกปีว่าซึ่งในนี้ 2556 จัดงานระหว่างวันที่ 2-3  มีนาคม ซึ่งนอกจากจะเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย แล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้แรงงานหันมาเห็นความสำคัญของการเพิ่มความรู้ ทักษะ ฝีมือ ให้ได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการที่ดีแก่ผู้บริโภค และสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ  ในด้านของคุณภาพ มาตรฐานของ สินค้า และการบริการที่ดี  แรงงานไทยต้องใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ให้เป็นประโยชน์กับตัวเอง ซึ่งจะช่วยผลดี ต่อการได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม  ด้านสถานประกอบกิจการยังสามารถเพิ่มผลิตภาพของสินค้าและบริการให้มีคุณภาพตามระดับฝีมือของช่าง   และประโยชน์ในภาพรวมของประเทศที่จะส่งผลให้เศรษฐกิจของของประเทศไทยเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่แรงงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 

 

 

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Monday, 18 February 2013 14:54 Written by 07 Saturday, 16 February 2013 06:27

Smileสถานประกอบกิจการที่ยื่นของรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี สามารถติดต่อของรับหนังสือรับรองได้ที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี หรือสอบถามข้อมูลทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 3623 6294

 

Smileการยื่นแบบแสดงการจ่ายเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปี 2555 สถานประกอบกิจการในจังหวัดสระบุรี สามารถยื่นแบบฯได้ที่ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี เลขที่ 111 ม.1 ต.บ้านโปร่ง อ.หนองโดน จ.สระบุรี โดยยื่นแบบฯ ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2556 นี้นะคะ  ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3623 6293-6

 

เข้าสู่.....

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Last Updated on Saturday, 16 February 2013 06:15 Written by สระบุรี Thursday, 29 March 2012 17:27

              อาเซียนกำลังขยับเป้าหมายให้ปี 2558 หรืออีกแค่ 2 ปีข้างหน้า ให้เป็นปีที่ลักษณะของการรวมกลุ่มประเทศ เปลี่ยนไปเป็น “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Economic Community : AEC)  เช่นเดียวกับ “ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป” (European Economic Community : EEC) คือ มีการเปิดการค้าและการให้บริการอย่างเสรี (ไม่มีการเก็บภาษีในสินค้าเกือบทุกอย่าง) มีการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม การศึกษา ถึงแม้ว่าเป้าหมายจะไม่ถึงกับต้องมีเงินสกุลเดียวกันใช้ใน 10 ประเทศสมาชิก แต่ก็เป็นย่างก้าวสำคัญยิ่งที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของภูมิภาค

สมาชิกอาเซียน มีการจัดทำ Mutual Recognition Agreement (MRA) เพื่ออำนวยความสะดวกในการยอมรับคุณสมบัติของนักวิชาชีพที่สำคัญร่วมกัน เพื่อการถ่ายเทแรงงานฝีมือได้เสรีมากขึ้น แต่การเข้าเมืองและการทำงาน ยังต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของแต่ละประเทศสมาชิก ปัจจุบัน ASEAN มีการลงนามร่วมกันใน MRA 8 สาขาอาชีพ คือ

1.วิศวกรรม
2.การสำรวจ
3.สถาปัตยกรรม
4.แพทย์
5.ทันตแพทย์
6.พยาบาล
7.บัญชี

8. การท่องเที่ยว

ดังนั้น อาชีพเหล่านี้จะได้รับการยกเว้น ไม่มีการกีดกัน สามารถเดินทางไปประกอบอาชีพในประเทศอาเซียนอื่นๆได้อย่างเสรี ทำให้คนไทยมีโอกาสในการหางานทำในต่างประเทศมากขึ้น แต่การเปิดอาชีพเสรีแบบนี้ก็มีข้อเสียเหมือนกัน เช่น คนไทยอาจถูกแย่งอาชีพ ปัญหาความอ่อนด้อยทางด้านภาษาต่างประเทศ จะทำให้แรงงานไทยไม่สามารถแข่งขันกับแรงงานชาติอื่นได้ ซึ่งจะส่งผลให้ได้ตำแหน่ง หรือค่าจ้างที่ต่ำกว่าแรงงานฝีมือในระดับเดียวกัน แรงงานที่มีฝีมือจะเกิดภาวะสมองไหลไปต่างประเทศเนี่องจากค่าแรงที่สูงกว่าในประเทศ

 

Page 1 of 7