99

 
web counter
        ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือสาขาการประกอบอาหารไทย 
และผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร  ประกาศสอบราคา  
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการขับยานพาหนะ ทำความสะอาด ดูแลสนามหญ้าและสวนหย่อม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

       *** สูตรอาหารที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศ 
 


คณะเจ้าหน้าที่ ศพจ.สมุทรสาคร ร่วมแรงร่วมใจ ทำบุญประจำปี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558  ณ อาคารเอนกประสงค์ ศพจ.สมุทรสาคร เพื่อความเป็นศิริมงคล และ สร้างขวัญ กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกคน โดยมีท่านเจ้าอาวาสวัดพันธุวงษ์เป็นประธานในพิธี

ผอ.ศพจ.สมุทรสาคร (พันโทหญิงรุ่งอรุณ เกิดโภคา) ได้มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (นางสาริกา ผ่องพุฒิ) เป็นผู้แทนศูนย์เข้าตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานหลักสูตร “การบริหารเป้าหมายในงานขาย” ที่บริษัท อีซูซุสงวนไทยกรุงเทพ จำกัด ระหว่างวันที่ 30 มกราคม-25 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีพนักงานขายของบริษัทเข้ารับการฝึกจำนวน25คนและเป็นการฝึกหลักสูตร30ชั่วโมง
ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://urll.us/GBqVsd

 

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10:00 น. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
สมุทรสาครได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยมี พันโทหญิง
รุ่งอรุณ เกิดโภคา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น2 อาคารอำนวยการ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่  http://urll.us/F2YwkL


เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
(พันโทหญิงรุ่งอรุณ เกิดโภคา) ได้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานเรื่อง
”ปัญหาแรงงานและการใช้แรงงานต่างด้าว” ที่สถานประกอบกิจการ
และเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อนำเสนอข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่มีผลกระทบในด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ความปลอดภัย
การปกครอง สิทธิมนุษยชน และตอบข้อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ณ ห้องประชุม พันท้ายนรสิงห์ (๔๐๑) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

 

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
๕๙/๔ หมู่๑ ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ๗๔๐๐๐
โทร.. ๐๓๔ ๘๗๙ ๓๑๘ - ๒๐