Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
    
    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานได้ดำเนินงานตามนโนบายในการเป็นแหล่งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝีมือ
แรงงานรองรับการแข่งขันเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะวิชาชีพในสาขาอาชีพต่างๆ โดยได้จัดการฝึกตามประเภท
หลักสูตรดังนี้
หลักสูตร ระยะเวลาฝึก กลุ่มเป้าหมาย
1. หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้างาน
เป็นหลักสูตรการฝึกอาชีพให้แก่แรงงานใหม่ก่อน
เข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีความรู้ความสามารถ
ทักษะและทัศนคติที่ดีที่พร้อมจะทำงานในฐานะ
แรงงานฝีมือระดับต้น (มาตรฐานฝีมือแรงงาน
ระดับชาติ ระดับ 1 )
ฝึกในศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตั้งแต่ 280
-840 ชั่วโมง (2-6เดือน) และผ่านฝึกในสถาน-
ประกอบกิการ ตั้งแต่ 1-2 เดือน ขึ้นไป
แรงงานใหม่ หรือแรงงานที่ยังไม่มีความรู้หรือ
ทักษะพื้นฐานในสาขาอาชีพที่เข้าฝึก ระดับการ
ศึกษาตั้งแแต่มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)ขึ้นไป
ยกเว้นสาขาในกลุ่มอาชีพช่างก่อสร้าง (ต่ำกว่า
ม.3)
     
2. หลักสูตรการยกระดับฝีมือ
เป็นหลักสูตรการฝึกใช้สำหรับแรงงานในตลาด
ที่มีงานทำอยู่แล้วหรือแรงงานที่มีพื้นฐานความรู้
และทักษะเดิมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในสาขา
อาชีพของตนที่ทำงานอยู่ได้สูงขึ้น อาจเป็นการ
ฝึกโดยตรงในสาขาอาชีเดิมหรือสาขาอาชีพอื่น
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด ไม่น้อยกว่า 6
ชั่วโมง ระยะเวลาฝึกเฉลี่ย 60 ชั่วโมง
แรงงานที่มีงานทำอยู่แล้วหรือแรงงานทีมีความรู้
ขั้นพื้นฐานในสาขาอาชีพที่ฝึก
     
3. หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม
เป็นหลักสูตรการฝึกซึ่งมิได้เข้าหลักเกณฑ์การ
ฝึกเตรียมเข้าทำงานหรือการฝึกยกระดับฝีมือ
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแรงงานให้มีทักษะ
ฝีมือเพื่อประกอบอาชีพหรือมีรายได้เพิ่มเติมหรือ
ปรับเปลี่ยนอาชีพใหม่
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดตั้งแต่ 6 ชั่วโมง
ขึ้นไป
แรงงานเปลี่ยนอาชีพหรือแรงงานที่ต้องการอาชีพ
เสริมตลอดจนประชาชนทั่วไปและผู้ว่างงานที่
ประสงค์จะนำความรู้ไปประกอบอาชีพเพื่อเพิ่ม
รายได้
     
                                   หลักการมาตรฐานฝีมือแรงงาน
     มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็นข้อกำหนดที่ใช้สำหรับประเมินศักยภาพทักษะฝีมือ
และสมรรถนะการทำงานของทักษะฝีมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต และสร้างมูลค่าสำหรับ
การแข่งขันของประเทศโดยมีตัวชี้วัดดังนี้
1. มีความรู้ทางทฤษฎี     
2. การปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย
3. ใช้เครื่องมือเครื่องจักรถูกต้อง
4. ปฏิบัติงานมีขั้นตอน
5. ใช้วัสดุประหยัด
6. ปฏิบัติงานทันเวลา
7. ผลงานสำเร็จมีคุณภาพ
    โดยดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 มีคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานทำหน้าที่บริการและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนดำเนินการกำหนดมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติแต่ละสาขาอาชีพขึ้นเพื่อใช้ทดสอบประเมินศักยภาพ ทักษะฝีมือและสมรรถนะการทำงานของแรงงาน

    ปัจจุบันแบ่งระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 3 ระดับ คือ
1. ระดับต้นหรือระดับ 1 (ระดับกึ่งฝีมือ)
2. ระดับกลางหรือระดับ 2 (ระดับฝีมือ)
3. ระดับสูงหรือระดับ 3 (ระดับเทคนิคหรือระดับหัวหน้างาน)
    เปิดรับสมัครเข้าทดสอบ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
หรือศูนย์ทดสอบมาตรฐานการฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาตทั่วประเทศ
หลักฐานการสมัครทดสอบ
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. ค่าธรรมเนียมการทดสอบ ชั้นต้น 100 บาท
    ชั้นกลาง 150 ชั้นสูงสุด 200 บาท
1. ช่างเครื่องกล 2. ภาคบริการ 3.ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 4. ช่างอุตสาหการ 5. ช่างก่อสร้าง 6. ช่างอุตสาหกรรมศิลป์
1.1 ช่างสีรถยนต์ 2.1 ผู้ประกอบอาหารไทย 3.1 ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 4.1 ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วย
       คอมพิวเตอร์
5.1 ช่างไม้ก่อสร้าง 6.1 ช่างเย็บ
1.2 ช่างเคาะตัวถังรถยนต์ 2.2 พนักงานนวดไทย 3.2 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 4.2 ช่างเชื่อมแม๊ก 5.2 ช่างก่ออิฐ 6.2 ช่างเครือ่งประดับ
1.3 ช่างซ่อมรถยนต์ 2.3 นักส่งเสริมสุขภาพแบบ
องค์รวม สปาตะวันตก
3.3 ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 4.3 ช่างเชื่อมทิก 5.3 ช่างฉาบปูน 6.3 ช่างเครื่องเรือนไม้
3.4 ช่างเครื่องปรับอากาศใน
บ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
5.4 ช่างอะลูมิเนียม
      ก่อสร้าง
6.4 ช่างบุครุภัณฑ์
3.5 ช่างอีเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์)