Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 


นายเสริมศักดิ์    รำจวน
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร

นายยุทธจักร   คงดำ
นักวิชาการฯ ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่าย ฯ
นายสัญญา   ซ้ายขวา
นักวิชาการฯ ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่าย ฯ
นางกรรธิมา   ถานทองดี
นักวิชาการฯ ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายฯ
นางกันยกร   แก้วคำแสน
นักวิชาการฯ ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายฯ
นางกนิษฐา   นักผูก
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นางฉัตรชนก   ไกยะฝ่าย
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ช 3
ช่างอุตสาหกรรมศิลป์
นายปรีชา    แดงโชติ
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ช 3
ช่างอุตสาหกรรม
นายอรัญชา   รัตนบุตร
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ช 3
    ช่างปรับอากาศ  /ช่างไฟฟ้า 
นางสาวศิริพร   เขียววงค์
นิติกรปฏิบัติการ
(ลูกจ้างชั่วคราว)
นางกนิษฐา   นักผูก
เจ้าพนักงานการเงินฯ ชนง.
 
 
นายสิทธิพงษ์   เริ่มสอน
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ช 2
ช่างก่อสร้าง
นายสมคิด   มีสุข
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ช 2
ช่างเครื่องกล (จยย)
นายวินัย   นักผูก
ครูฝึกฝีมือแรงงาน
พนักงานราชการ
  
  นางอัจฉราพร   แก้วศรีไตรย์
เจ้าพนักงานพัสดุ ชนง.
   
   
นายบุญเหลือ   ไตรวงศ์ย้อย
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ช 2
ช่างอลูมิเนียมก่อสร้าง
นายสุชาติ   กลยณีย์
ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค
    นางสุวชนา   แก้วกาหลง
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
พนักงานราชการ
       
       
        นางสาวรัตมณี   ตงธิ
พนักงานประจำสำนักงาน
พนักงานราชการ(ธุรการ)
นายศักดา   ไขแสง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ธุรการฝ่ายพัฒนาศักยภาพ   
นายพรสววรค์   เกียรติโชคโภคิน
พนักงานขับรถยนต์ ส2
นายขวัญชัย   ดวงกุลสา
พนักงานขับรถยนต์ ส2