Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ภารกิจ

         การฝึกเตรียมเข้าทำงาน   เป็นการฝึกอาชีพให้แก่กำลังแรงงาน  เช่นผู้ว่างงาน  เยาวชนและประชาชนผู้เดือดร้อน มีฐานะยากจน
ไม่มีความรู้และต้องการมีงานทำ  มีรายได้อย่างยั่งยืน  โดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรีเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่  
15  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เข้าฝึกอาชีพในสาขาต่างๆ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  มีหอพักให้พักอาศัยฟรี  

การฝึกยกระดับฝีมือ  เป็นการฝึกอาชีพให้กับแรงงานทีมีงานทำอยู่แล้วในธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ ให้มีศักยภาพความรู้ ความสามารถ และทักษะเพิ่มเติมในสาขาอาชีพที่ปฏิบัติอยู่หรือสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อหนุนกับงานที่ทำอยู่ให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ้นทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะเดิมให้สูงขึ้น หรือเพิ่มทักษะด้านการบริหารจัดการหรือความรู้เสริมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เกื้อหนุนกับสาขาอาชีพนั้นๆ โดยระยะการฝึกตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป

การฝึกอาชีพเสริม เป็นการฝึกอาชีพให้แก่แรงงานหรือประชาชนที่มีงานทำอยู่แล้ว  หรือว่างงานและมีความประสงค์จะเปลี่ยนอาชีพใหม่
 หรือประกอบอาชีพเสริมเพิ่มเติม  เป็นกระบวนการพัฒนาแรงงานให้มีความรู้  ความสามารถและทัศนคติที่ดีเพิ่มเติมในสาขาอาชีพอื่น
ที่นอกเหนือจากงานที่ปฏิบัติอยู่ตามปกติหรืออาชีพเดิมที่ทำอยู่  หรือให้สามารถทำงานในสาขาอาชีพอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 โดยระยะเวลาการฝึกตั้งแต่  6  ชั่วโมงขึ้นไป

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  เป็นการทดสอบความรู้ ความสามารถของช่างฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงานที่กำหนด
ในแต่ละสาขาอาชีพ  โดยแบ่งเกณฑ์การทดสอบเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ 1, ระดับ 2 และระดับ 3 โดยทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ทดสอบมีความมั่นใจ หางานทำได้ง่ายขึ้น มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในการทำงาน และเป็นหลักประกันในการทำงานต่อนายจ้างว่าได้ช่างฝีมือที่มีมาตรฐานร่วมทำงานอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย

พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน   เพื่อส่งเสริมการใช้ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 เป็นกลไกสำคัญให้สถานประกอบกิจการสมาคม  องค์กรอาชีพ ร่วมมือพัฒนาฝีมือคนทำงานหรือฝึกอบรมพนักงานของตน และได้รับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีและกองทุนพัฒนาฝีมือ