Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   

 [13/01/2557]
    ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่มอบกระเช้าของ
ขวัญปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและรองผู้ว่าราชการจังหวัด
 [17/01/2557]
    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร
#โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์#
ดำเนินการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (การประมวลผลคำ)
ระดับ 1 ในวันที่ 17 มกราคม 2557 มีผู้เข้ารับการทดสอบจำนวน 33 คน
 [18/01/2557]
   ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร
#โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์#
เปิดฝึกอบรมโครงการ
คลีนิกพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาผลิตภาพแรงงานจังหวัดสกลนคร สาขาบริการที่
ประทับใจ (18 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม 2557 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 20 คน
ณ โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
 [17/01/2557]
    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร
#โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์#
ดำเนินการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (การประมวลผลคำ)
ระดับ 1 ในวันที่ 17 มกราคม 2557 มีผู้เข้ารับการทดสอบจำนวน 33 คน
 [21/01/2557]
    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร#ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่อำเภอเจริญศิลป์
  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร ได้ออกบริการประชาชน
  ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดสกลนครทั้งภาครัฐและเอกชน ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
  "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน" โดยมีรองผู้

[24/01/2557]
 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร
#โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านช่างยนต์/ช่างกล#
ดำเนินการเปิดฝึกอบรมตาม
  ตามโครงการพัฒนาแรงงานไทย ให้มีประสิทธภาพสูงขึ้นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 (30ชั่วโมง) เพื่อทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ฝึก
ระหว่างวันที่ 20-24 มกราคม 2557 มีผู้เข้ารับหารฝึกจำนวน 20 คน   

 [18/02/2557] ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร
#ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่อำเภอโพนนาแก้ว#
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร นำโดยนายเสริมศักดิ์ รำจวน ผู้อำนวยการศูนย์พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ได้ออกบริการประชาชนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดสกลนครทั้งภาครัฐและเอกชน ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน”ณ เทศบาลตำบลบ้านโพน บ้านใหม่ไชยา ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

[19/02/2557]
  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร   เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัดสกลนคร โดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์ฯ ได้้ดำเนินการทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขาอิเล็กทรอนิกส์( ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ) แก่นักศึกษาที่ร่วมโครงการ
ณ วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

 [20/04/2557]
    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร
#โครงการคลีนิกพัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาผลิตภาพแรงงาน# ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดสกลนคร จัีดอบรมหลักสูตร  การแปรรูปเครื่องเรือนไม้  รุ่นที่ 1/57   เป้าหมายแรงงานในสถานประกอบกิจการ  วันที่ 20 -22 เม.ย 57 ณ บริษัทสกลค้าไม้(1995)จำกัด