การจัดการองค์ความรู้ (การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ)
การจัดการองค์ความรู้ ศพจ.พะเยา

อังคาร ที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554          เพื่อให้เป็นไปตามแผนดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (Public  Sector  Management  Quality  Award : PMQA)  ด้านการพัฒนาองค์กร  ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ซึ่งจะทำให้องค์กรบรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบงานและกระบวนการทำงาน  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยาเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  เพื่อเป็นเครื่องมือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี  และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน  จึงได้รวบรวมองค์ความรู้ด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  ให้สอดคล้องกับลักษณะงานตามภารกิจของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  โดยมีลำดับขั้นตอนการทำงานและมีเอกสารอ้างอิงในเรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  พ.ศ. 2502  และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งแบบฟอร์ม  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน  และทะเบียนคุมต่าง ๆ  เพื่อให้เจ้าหน้าที่รู้และเข้าใจในกระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  และปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน  

           คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  การจัดการองค์ความรู้  เรื่อง  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี  และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  เป็นมาตรฐานเดียวกัน  ส่งผลถึงความถูกต้องของเอกสารและรายงานทางการเงิน  ผู้บริหารสามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลทางบัญชีในการวิเคราะห์และตัดสินใจเชิงนโยบายทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป 
 
ตัวชี้วัดที่ 22 การจัดการองค์ความรู้

            1. หน้าปก คำนำ สารบัญ
            2. คู่มือ
            3. แบบฟอร์มที่ใช้
            4. ระเบียบ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
           1. แบบฟอร์มและคำอธิบาย 
                  1.1 ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 
                  1.2 หลักฐานการจ่ายเงิน
                  1.3 คำอธิบาย
           2. ตัวอย่างการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
                  2.1 เกี่ยวกับเดินทางไปราชการ
                  2.2 ใบเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ
                  2.3 หนังสือหักล้างเงินยืม
           3. ดาวน์โหลดแบบฟอร์อมการเบิกจ่ายเดินทางไปราชการ
                  3.1 เกี่ยวกับเดินทางไปราชการ
                  3.2 ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
                  3.3 หนังสือหักล้างเงินยืม
                  3.4 ตารางคำนวณวัน/เดินทางเข้าชม : 4326


การจัดการองค์ความรู้ (การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ) 5 อันดับล่าสุด

      การจัดการองค์ความรู้ ศพจ.พะเยา 23 / ส.ค. / 2554


ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพเยา : : : : :การบริหารจัดการองค์ความรู้
ฝึกอบรม โปรแกรมต่างๆ เป็นลิขสิทธิ์ ของเจ้าของโปรแกรม ไม่มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
อ.อนันต์ อินตาคำ ศพจ.พะเยา อ.ประสาร ทัศการ ที่ปรึกษา
Power By : http://www.xvlnw.com