เครื่องแบบของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
การแต่งเครื่องแบบของข้าราชการพลเรือนสามัญ (แก้ไขเพิ่มเติม)

พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554


              อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของข้าราชการพลเรือนสามัญที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่
             พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้เปลี่ยนแปลงระบบจำแนกตำแหน่งและระดับตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญใหม่จากเดิมที่มีการจัดระบบจำแนกตำแหน่งตามระดับมาตรฐานกลาง ๑๑ ระดับ (ระบบซี) เป็นการจัดระบบจำแนกตำแหน่งตามลักษณะของประเภทตำแหน่ง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ ได้ส่งผลให้การใช้เครื่องหมายตำแหน่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแต่งเครื่องแบบของข้าราชการพลเรือนสามัญต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ซึ่งตามกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๗๑ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ได้กำหนดอินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูไว้แตกต่างกันตามระบบซี
             สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้ดำเนินการยกร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับใหม่ เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงอินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูให้สอดคล้องกับระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ โดยยึดหลักให้คงรูปแบบเดิมให้มากที่สุด รวมทั้งให้คงสิทธิของผู้มีสิทธิใช้อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูในระดับเดิมในระบบซีไว้ และแบ่งเฉพาะระดับตำแหน่งในแต่ละประเภท (ประเภททั่วไป วิชาการ อำนวยการ และบริหาร) ซึ่งระดับตำแหน่งในแต่ละประเภทที่เปลี่ยนแปลงจากระบบซีในระดับเดียวกัน ให้มีสิทธิใช้อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูเหมือนกัน โดยปรากฏรูปแบบในการกำหนดอินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนู ในแต่ละระดับและประเภทตำแหน่ง ดังนี้
              ขณะนี้นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในกฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๙๔ (พ.ศ. ๒๕๕๓) และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๘ ก เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ ข้าราชการ-พลเรือนสามัญสามารถใช้เครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูที่แก้ไขเพิ่มเติมตามระดับตำแหน่งในแต่ละประเภทตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
+++++++++++++++++++++++ข้อมูล http://home.dsd.go.th/personal สืบค้นวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 12:10 น.

เข้าชม : 11703


เครื่องแบบของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ 5 อันดับล่าสุด

      อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหนงบนอินทรธนูพนักงานราชการ 19 / พ.ค. / 2554
      การแต่งเครื่องแบบของลูกจ้างประจำ 19 / พ.ค. / 2554
      การแต่งเครื่องแบบข้าราชการหญิงมุสลิม (แก้ไขเพิ่มเติม) 19 / พ.ค. / 2554
      การแต่งเครื่องแบบของข้าราชการพลเรือนสามัญ (แก้ไขเพิ่มเติม) 19 / พ.ค. / 2554


ความคิดเห็นที่ 1
จันทร์ ที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 15:37:53
อยากให้ลงการแต่งเคร่ืองแบบของข้าราชการพลเรือน (ชุดกากี) เพราะเห็นที่ใส่กันอยู่ มันผิดจากที่เคยเห็น  ของผู่้หญิง ใส่เสื้อคอแบะ  แต่ใส้แถบสีที่บนบ่า  โดยเฉพาะข้าราชการผู้ใหญ่ระดับชำนาญการพิเศษด้วย  เลยไม่แน่ใจว่าอะไรถูก  เพราะมีแต่ของข้าราชการกรุงเทพมหานครเท่านั่ันที่มีให้เห็นเป็นตัวอย่าง ว่าชุดอะไรแต่งอย่างไร  โดยระเบียบเก่าที่เคยเห็น  ปกคอตั้ง หรือคอเชิดเท่านั้นที่มีแถบบนบ่า  คออื่นให้มีแค่อินทนู หมายถึง การเย็บผ้าที่บนบ่า (ที่ใส่แถบสี)เท่านั้น  ติดป้ายชื่อ แถบแพ ติดเข็ม  นอกนั้นไม่มี  แต่ที่เห็นข้าราชการหญิงทั้งหลายชอบใสเส้ือคอแบะ คอเทเลอ แต่ติดครบทุกอย่าง ทั้งแถบบนบ่า  ป้ายชื่อ แถบแพ เข็ม  เลยอย่ากรู้ถูกต้องหรือไม่
โดย : pattana 2100@Gmail.com    ไอพี : 192.168.1.186, 127.0.0.1 สถาณะ : บุคคลทั่วไปชื่อ/Email : [ เข้าสู่ระบบ ]
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพเยา : : : : :การบริหารจัดการองค์ความรู้
ฝึกอบรม โปรแกรมต่างๆ เป็นลิขสิทธิ์ ของเจ้าของโปรแกรม ไม่มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
อ.อนันต์ อินตาคำ ศพจ.พะเยา อ.ประสาร ทัศการ ที่ปรึกษา
Power By : http://www.xvlnw.com