การสมัครสมาชิกและการขอถอนเงินคืน กองทุน กสจ.

      ในการดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการ กสจ. ลูกจ้างประจำ
ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก กสจ. หรือขอถอนเงินคืน จะต้องจัดส่งเอกสารประกอบในการดังกล่าวให้ครบถ้วนดังนี้

1.กรณีสมัครสมาชิกใหม่
      สมาชิกจะต้องกรอกแบบใบสมัครสมาชิก กสจ. และแบบแสดงเจตนา ระบุผู้รับประโยชน์( กสจ. 006)พร้อมแนบเอกสาร
ประกอบดังนี้

      1.)สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
      2.)สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี

2.กรณีสมาชิกขอถอนเงินคืน สมาชิกจะต้องกรอกแบบ กสจ.004/1 พร้อมแนบเอกสารประกอบ ดังนี้

      1.)สำเนาคำสั่งเกษียณอายุราชการ สำเนาคำสั่งให้ออกจากราชการ ปลดออก หรือไล่ออก แล้วแต่กรณี
      2.)สำเนาใบสมัครสมาชิก กสจ. หรือหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกจากหน่วย ราชการต้นสังกัด
         โดยระบุวัน/เดือน/ปี ที่เข้ารับราชการด้วย
      3.)สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
      4.)หนังสือรับรองยอดเงินที่นำส่ง (จากแผนกการเงินของหน่วยราชการต้นสังกัด)

3.กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย ผู้รับผลประโยชน์จะต้องกรอกแบบ กสจ.004/2 พร้อมแนบเอกสารประกอบ ดังนี้

      1.)สำเนาใบสมัครสมาชิก กสจ. หรือหนังสือรั้บรองการเป็นสมาชิก
         จากหน่วยราชการต้นสังกัด โดยระบุ วัน/เดือน/ปี ที่เข้ารับราชการด้วย
      2.)สำเนาแบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์
      3.)สำเนาใบมาณะบัตร
      4.)สำเนาบัตรประจำตัวประชนชนของผู้รับผลประโยชน์
      5.)หนังสือรับรองยอดเงินที่นำส่ง (จากแผนกการเงินของหน่วยราชการต้นสังกัด)