....กองการเจ้าหน้าที่เปิดให้บันทึกตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และค่าน้ำหนักลงในระบบ DPIS ในระหว่างวันที่ 4 - 31 ม.ค. 2554

 
+ >
  คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ 388/2553 เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
  คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ 387/2553 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
  ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง แนวปฏิับัติในการจัดทำคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงตนเองกรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ 60)
  ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานของกรมพัฒนฝีมือแรงงาน
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และวันเวลา สถานที่เข้ารับการประเมิน
  ประกาศเผยแพร่ข่าวสารกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ24พ.ค.53
  สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง
           - หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ด่วนที่รง0415/ว04566ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2553 เรื่องการปรับแผนงานเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการในสังกัดส่วนกลาง
           - แบบฟอร์มและตัวอย่างการปรับแผนสำหรับส่วนกลาง
สำหรับสถาบันฯ และ ศูนย์
           - หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ด่วน ที่ รง 0415/ว04567ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2553  เรื่อง การปรับแผนงานเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการผู้อำนวยการสถาบันฯ และผู้อำนวยการศูนย์ฯ
           - แบบฟอร์มและตัวอย่างการปรับแผนสำหรับสถาบันฯ และศูนย์ฯ          
           - ผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 เดือนแรก ผลผลิตที่1 ผลผลิตที่2
  หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ รง 0415/ว1392 เรื่อง การอุทธรณ์คะแนนผลการประเมิณผลการปฏิบัติราชการ
            - คะแนนประเมินผลของหน่วยงานในสังกัด
  หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ รง 0415/ว11210 เรื่องประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสวัสดิการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานยความซื่อสัตย์สุจริต
  การบริหารวงเงินและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
  การบริหารผลการปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานรอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ 2553 (1 เมษายน 2553 ถึง 30 กันยายน 2553)
           - หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ 0415/1301 ลงวันที่ 9 เมษายน 2553 เรื่อง การบริหารผลการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับรอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ 2553 (1 เมษายน 2553 ถึง 30 กันยายน 2553) และหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ 0415/1312 แจ้งทุกหน่วยงานรับทราบหลักเกณฑ์ฯ ปฏิทิน ตัวชี้วัดของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและปรับแผนการปฏิบัติราชการ
           - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ 2553 (1 เมษายน 2553 ถึง 30 กันยายน 2553)
           - ปฏิทินและรายละเอียดขั้นตอนกิจกรรมเพื่อการบริหารผลการปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ 2553 (1 เมษายน 2553 ถึง 30 กันยายน 2553)
           - ปฏิทินสรุปขั้นตอนกิจกรรมเพื่อการบริหารผลการปฏิบัติราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
           - ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย น้ำหนักและสมรรถนะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการทุกหน่วยงาน (ส่งคืนกองการเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 22 เมษายน 2553)
           - ผู้อำนวยการสำนักฯ ผู้อำนวยการสถาบันฯ
           - เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
        - กรอบและแนวทางการประเมินผลตัวชี้วัดผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการตามหนังสือกองการเจ้าหน้าที่รง0415/1444ลว27เม.ย.53
           - แบบฟอร์มสำหรับการปรับแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2553 (ส่งคืนกองการเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 22 เมษายน 2553)การปรับแผนการปฏิบัติงานฯนี้ใช้สำหรับการประเมินตามตัวชี้วัดของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเท่านั้น ส่วนแผนการปฏิบัติการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปี 2553 ให้ยึดตามกรอบเดิม
           - แบบฟอร์มที่ใช้ในการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับบุคคล
  รูปแแบการจัดทำข้อเสนอแนวคิด รูปแบบการวิเคาระห์ตำแหน่งงาน
  ประกาศหลักเกณฑ์การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน กรุงไทย-กบข.เพื่อสมาชิก ครั้งที่1"
  ประกาศเผยแพร่ข่าวสารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ (กสจ.)
  หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ รง 0415/ว1000 ลว15มี.ค.53เรื่องขอส่งสำเนาประกาศข้อมูลข่าวสารกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 

คู่มือแนวปฏิบัติในการบริหารผลการปฏิบัติราชการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
           - แบบฟอร์มเพื่อการดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการบริหารผลการปฏิบัติราชการ.doc

  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ดาวโหลดหนังสือที่ นร1008/ว144  
  แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ปีงบปรมาณ 2553 - 2556)
  การประเมินเพื่อขอปรับระดับชั้นลูกจ้างประจำ
  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
            - แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2553
            - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
            - คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ : ภาพรวมระบบบริหารผลงานและระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
            - ตัวอย่างตัวชี้วัดผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานสนับสนุน
  แจ้งการประเมินเพื่อขอปรับระดับชั้นครูฝึกฝีมือแรงงาน ชั้น 2 เป็นชั้น 3
  คำจำกัดความและพฤติกรรมบ่งชี้ตามรายการสมรรถนะ ประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำพฤติกรรมบ่งชี้ตามรายการสมรรถนะ ในวันที่ 13-14 ตุลาคม 2552 ณ วังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก (ตามหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ รง 0415/ว3584 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2552)
            - คำจำกัดความและพฤติกรรมบ่งชี้ตามรายการสมรรถนะทางการบริหาร(Leadership Competency)
            - คำจำกัดความและพฤติกรรมบ่งชี้ตามรายการสมรรถนะหลัก(Core Competency)
            - คำจำกัดความและพฤติกรรมบ่งชี้ตามรายการสมรรถนะตามภารกิจ(Functional Competency)
            - คำจำกัดความและพฤติกรรมบ่งชี้ตามรายการสมรรถนะของสนง.กพ.
            - ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับรายการสมรรถนะและตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับตำแหน่งกับระดับสมรรถนะ
 
  เตรียมความพร้อมในการขอรับบำเหน็จรายเดือนและบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำ  
  การโอนย้ายข้อมูลบุคลากรในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ  
  ข้อบังคับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2552  
  การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
             - ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา สำหรับข้าราชการ
           - ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายสำหรับข้าราชการ
           - ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายสำหรับลูกจ้างประจำ
 
  การทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
  คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 12/2552 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค  
  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยรับโอนข้าราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง  
  การจัดสรรทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553  
  หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ รง 0415/276 เรื่อง การส่งข้าราชการเข้าร่วมการฝึกอบรม  
  สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริิญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549  
  คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ 23/2552 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งที่ปรับระดับชั้น  
  แนวทางและขั้นตอนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมที่สำนักงานพระพุทธศาสนารับรอง  
  การดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
  โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ  
  คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 200/2551 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ที่ 393/2551 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน
 
  โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือนสามัญ  
  คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 522/2551 เรื่ิอง จัดตั้งหน่วยงานและอำนาจหน้าที่ภายในสำนัก  
  แนวทางในการส่งเจ้าหน้าที่เข้าศึกษา อบรมกับหน่วยงานภายนอก  
  ประกาศแก้ไขจำนวนตำแหน่งในการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร 9  
  แผ่นพับรวมสวัสดิการเพื่อสมาชิก กบข.  
  ประกาศคณะกรรมการ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับและการตรวจสอบสิทธิในการได้รับเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคืนเงินเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการของข้าราชการที่กลับเข้ารับราชการใหม่  
  การบันทึกข้อมูลและความสามารถพิเศษ  
 

การจัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเพื่อประกอบการจัดสรรเงินรางวัล  
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ตามตัวชี้วัดหน่วยงานภายใน ตัวชี้วัดที่ 12.3
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ตามตัวชี้วัดหน่วยงานภายในตัวชี้วัดที่ 12.3
การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ตามตัวชี้วัดที่ 12.3 ระดับความสำเร็จของระบบ ประเมินผลรายบุคคล

 
  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ 2550 ให้แ่ก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญและลูกจ้างประจำเพื่อเข้ารับการอบรมสาขาช่างเชื่อมอะลูมิเนียม
ใบสมัครเข้าคัดเลือกการอบรมช่างเชื่อม
 
  โครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการ "การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ"  
  ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีัการส่งเงินสะสมเข้ากองทุนเกินกว่าอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 39 วรรค 1 แห่งพระราขบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539  
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าพนักงานออกบัตร  
  สวัสดิการเงินกู้สวัสดิการธนาคารออมสิน 3 ประเภท (สินเชื่อสวัสดิการ สินเชื่อไทรทอง สินเชื่อเคหะ)  
  แก้วน้ำตราสัญลักษณ์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
เข็มกลัดตราสัญลักษณ์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
  ประกาศ เรื่อง แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันทีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยขั้นต่ำกว่าสายสะพาย
 
  ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการ  
  ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ  
  ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของกระทรวงแรงงาน  
  ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
  แผ่นพับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของผู้รับบำเหน็จบำนาญ  
  วาระแห่งชาติ เรื่องการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม  
  การระงับการใช้สิทธิในโครงการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล  
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน  
  ประกาศคณะกรรมการเรื่องหลักเกณฑ์การขอรับและการตรวจสอบสิทธิในการไ้ด้รับเงินจากกองทุน  
  หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินกองทุนสวัสดิการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
  พระราชกฤษฎีกากำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีอำนาจออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๙  
  มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคล  
  สำเนาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ  
  การกำหนดบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน  
  แนวทางและขั้นตอนการจัดทำบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน (เอกสารหมายเลข 1) (เอกสารหมายเลข 2)  
  ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๔)  
  แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้พนักงานราชการได้รับค่าตอบแทนและสิทธิ์ประโยชน  
  การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการเพื่อเลื่อนขั้นค่าตอบแทน และค่าตอบแทนพิเศษ  
  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป  
  ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ของพนักงานราชการ  
  ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างลูกจ้างประจำกับพนักงานราชการ  
  กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2547  

ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
กระทรวงแรงงาน
สำนักงาน ก.พ.
สำนักงานประกันสังคม
กรมบัญชีกลาง
      
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
แผ่นพับสิทธิประโยชน์

ทำเนียบ นบต.รุ่น 2 ปี 2551

มุมพนักงานราชการ


 
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ชั้น 2 เป็น ชั้น 3
หลักเกณฑ์การปรับระดับ
แนวทางการจัดทำเอกสาร
รูปแบบการจัดทำเอกสาร
ตารางขั้นตอนการปรับครูฝึก
คู่มือการประเมินครูฝึก
ตัวอย่างใบงานครูฝึกฯ ชั้น 2 เป็น ชั้น 3
แบบประเมินครูฝึกฝีมือแรงงาน ชั้น 2 เป็นชั้น 3
เอกสารหมายเลข 1
เอกสารหมายเลข 2
เอกสารหมายเลข 3
รายชื่อผลงานครูฝึกฝีมือแรงงาน ชั้น 3 ที่ผ่านการประเมิน

 
เอกสารเผยแพร่
เรื่อง การจัดการทำรายการสมรรถนะในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
ข้อมูลการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

- รายละเอียดและแนวทางการประเมินผลตัวชี้วัดที่ กพร_16 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

- แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมพัมนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

- เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550 (เอกสารจากสำนักงาน ก.พ.ร.)

- คู่มือ คำอธิบายตัวชี้วัด "ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ" สำหรับส่วนราชการระดับกรมและสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (เอกสารจากสำนักงาน ก.พ.ร.)

- เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

- รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1/2550 วันที่ 19 กรกฎาคม 2550 ณ ห้องประชุมฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (KM)
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
- พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
- กฎ ก.พ.ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
กระบวนงานการดำเนินการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
- พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
- กฎ ก.พ. ที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือเวียนของสำนักงาน ก.พ.ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
- การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล (HR Scorecard) และแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (12 มี.ค. 50)
- ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารระดับกลาง Focus Group for HR Scorecard Strategic Imperatives เพื่อประเมินสถานภาพปัจจุบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล/ผลการประเมินสถานภาพปัจจุบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (20 มี.ค. 50)
- การวิเคราะห์ทิศทาง นโยบาย และประเด็นยุทธ์ศาสตร์ด้ารการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับนโยบายยุทธ์ศาสตร์และแผนบริหารราชการของกรม
- แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ปี (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2553)
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ตามตัวชี้วัดหน่วยงานภายใน ตัวชี้วัดที่ 12.3 : ระดับความสำเร็จของการประเมินผลรายบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ตามตัวชี้วัดหน่วยงานภายในตัวชี้วัดที่ 12.3 : ระดับความสำเร็จของการประเมินผลรายบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ตามตัวชี้วัดที่ 12.3 ระดับความสำเร็จของระบบ ประเมินผลรายบุคคล